Następstwo procesowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Następstwo procesowe - omówienie - strona 1 Następstwo procesowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

NASTĘPSTWO PROCESOWE Sytuacje w których na miejsce strony lub uczestnika wchodzi inna osoba, a pierwotna strona lub uczestnik występuje z postępowania
Następstwo procesowe może być wynikiem następstwa prawnego, rezultatem zmian zaszłych w osobach podmiotów stosunku prawnego, oraz wypadków w których nie wiąże się ono z następstwem prawnym i ma charakter procesowy. Może mieć charakter ogólny następca w wyniku przejścia praw i obowiązków nabywa na legitymację do wejścia na miejsce strony lub uczestnika we wszelkich toczących się w chwili otwarcia następstwa prawnego w procesach tylko mortis causa
samoistny mortis causa jak i Inter vivo- właściciel nieruchomości sprzedaje albo daruje osobie trzeciej w czasie trwania procesu albo gdy powód dokona cesji, nabywca, cesjonariusz są następcami procesowymi
Następstwo procesowe jest rezultatem następstwa prawnego może być skutkiem: Śmierci strony lub uczestnika
W postępowaniu nieprocesowym wchodzi w grę jedynie w razie śmierci
Likwidacja w toku postępowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
Zmiany w stosunkach materialnoprawnych z jakich proces wynika
Przejście w toku procesu praw lub obowiązków strony na inną osobę
NASTĘPSTWO PROCESOWE WYNIKAJĄCE Z NASTĘPSTWA PRAWNEGO
MORTIS CAUSA
W razie śmierci strony sąd zawiesza z urzędu postępowanie i to ze skutkiem od chwili zgonu niezależnie kiedy sąd dowiedział się o tym fakcie a podejmuje z chwilą zgłoszenia lub wskazania następców prawnych Może wskazać strona przeciwna, współuczestnik, interwenient uboczny i wg SN również sąd z urzędu
Także gdy postępowanie po śmierci strony nie może się toczyć z udziałem jej następców prawnych
Sprawy o unieważnienie małżeństwa w razie śmierci pozwanego
Wytoczone przez dziecko o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa
Wytoczone przez dziecko albo jego matkę o ustalenie ojcostwa w razie śmierci pozwanych
Rozwiązanie przysposobienia w razie śmierci przysposabiającego
INTER VIVOS
W razie zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem, nabywca może wejść do procesu na miejsce zbywcy pod zezwoleniem strony przeciwnej
Warunkiem jest zgoda strony przeciwnej
W razie zbycia nie ma wpływu na bieg sprawy która toczy się nadal z udziałem zbywcy jakby żadne zmiany nie nastąpiły, ale będzie widoczne w tytule wykonawczym
NASTĘPSTWO PROCESOWE NIE WYNIKAJACE Z NASTĘPSTWA PRAWNEGO
Czysto procesowy charakter,
Art. 83 za zgodą obu stron interwenient uboczny może wejść na miejsce strony do której przystąpił
W razie zmian podmiotowych w procesie, związanych z pozwaniem osoby mniemającej legitymacji procesowej biernej albo wystąpieniem z powództwem przez osobę której nie służy czynna.

(…)

klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.
§ 2. Za przejście uprawnień lub obowiązków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz