Przeciwdziałanie bezrobociu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeciwdziałanie bezrobociu - strona 1 Przeciwdziałanie bezrobociu - strona 2 Przeciwdziałanie bezrobociu - strona 3

Fragment notatki:

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
Znaczenie lokalnego rynku pracy.
W obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych związanych z transformacją polskiej gospodarki dostrzega się znaczącą rolę szczebla lokalnego. W szczególności dotyczy to rozwiązywania problemów bezrobocia na poziomie lokalnych rynków pracy. W najbliższych latach szczególną uwagę, a zwłaszcza środki na walkę z bezrobociem powinny być skoncentrowane na poziomie tych rynków. Przemawia za tym szereg wymienionych poniżej przesłanek:
Występuje i wzmacnia się tendencja wzrostu znaczenia jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych, ekologicznych i innych. Nasila się ruch “małych ojczyzn” i utrwala koncepcja “oddolnego” rozwoju. Narasta przekonanie, że ze względu na klimat psychospołeczny, możliwość uruchamiania dużego potencjału ludzkiej energii dla dobra małych wspólnot - układ lokalny ma swoją specyficzną jakość.
Sytuacja na rynkach pracy jest w układach przestrzennych bardzo zróżnicowana. Dotyczy to już przekroju regionalnego, wojewódzkiego. W układzie mniejszych jednostek - gmin, dyferencjacja jest znacznie większa. Istotna jest przy tym nie tylko zróżnicowana skala bezrobocia, ale także jego cechy strukturalno-jakościowe takie jak: przyczyny bezrobocia, skład populacji osób poszukujących pracy oraz postawy bezrobotnych. W związku z tym działania w skali lokalnej mają szanse uwzględnić specyfikę sytuacji i możliwości, przez co mogą być bardziej skuteczne.
W Polsce aktualnie ukształtowały się wyraźne podmioty polityki lokalnej w postaci samorządów lokalnych oraz ich organów. Samorządy posiadają pewne ustawowe umocowanie, określone możliwości budżetowe oraz mogą kreować pewien potencjał społeczny.
Zdając sobie sprawę z roli jaką pełni lokalny rynek pracy, trzeba dookreślić jego znaczenie. Lokalny rynek pracy jest to “pewien obszar w ramach, którego zwykle występuje ośrodek koncentracji miejsc pracy i ciążenia osób poszukujących zatrudnienia. Jego granice wyznaczają trasy dogodnych dojazdów do pracy.” Można więc przyjąć, że rynek pracy obejmuje rejon, którego większość mieszkańców zdolnych do pracy może ją podejmować i zmieniać, bez zmiany miejsca zamieszkania. Znacznie upraszczając jest to gmina lub grupa gmin.
Uwarunkowania prawne przeciwdziałania bezrobociu.
Lokalne rynki pracy kształtowane są przez ogólne warunki makroekonomiczne, w tym instytucjonalne oraz poprzez czynniki charakterystyczne dla regionu. Działania instytucji lokalnych są ściśle określone i zdefiniowane. Dotyczy to urzędów pracy i ich działalności, podmiotów samorządowych, innych organów administracji centralnej funkcjonujących regionalnie czy wreszcie niektórych ciał społecznych, których funkcje określono są ustawowo.

(…)

… zagrożonej szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz realizowana jest z udziałem bezrobotnych kierowanych do robót publicznych przez powiatowy urząd pracy. Dotowana inwestycja musi być również wykonywana w dziedzinach społecznie użytecznych czyli w zakresie:
zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną, kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, wysypisk…
… przeciwdziałania bezrobociu. W tym roku z budżetu Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (pobudzanie rynku pracy, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, wspieranie absolwentów, pożyczki i programy specjalne) przeznacza się niespełna 18,6 % ogółu środków tego Funduszu na 2000 rok - pozostały odsetek stanowią zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Kolejnym problemem…
… repatriacji i osoby otrzymujące gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Programy specjalne mogą być, ze względu na swój zasięg terytorialny, programami lokalnymi, wojewódzkimi lub regionalnymi. Programy te promują zatrudnianie bezrobotnych poprzez możliwość refundacji pracodawcy części kosztów związanych z zatrudnianiem bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy oraz wspierają tworzenie dodatkowych…
… realizacji inwestycji, możliwość umorzenia 20% kwoty przyznanego kredytu na wniosek gminy górniczej zlokalizowanej na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza wskaźnik 1,4 średniej krajowej stopy bezrobocia. Rozwojowi drobnej przedsiębiorczości sprzyja również wydłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustawa z 7 lipca 1994…
….
Natomiast do działań wewnątrz gminy, służących przezwyciężaniu bezrobocia, zaliczyć należy przede wszystkim:
Opracowanie 2-4 letniego programu zadań inwestycyjnych, realizowanych w oparciu o roboty publiczne. Program ten powinien być spójny z uchwalonymi budżetami na poszczególne lata i odzwierciedlać potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, mającej związek np. z rozwojem budownictwa mieszkaniowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz