Polityka zatrudnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka zatrudnienia - strona 1 Polityka zatrudnienia - strona 2 Polityka zatrudnienia - strona 3

Fragment notatki:

Polityka socjalna
I. Istota, rola i problemy współczesnej polityki zatrudnienia. Polityka socjalna jest wynikiem wspólnej działalności i porozumień państwa, pracodawców i pracobiorców. Jako dziedzina działalności państwa może być realizowana przez różne polityki szczegółowe, np. politykę zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia, politykę rodzinną, politykę mieszkaniową, politykę zatrudnienia. Polityka zatrudnienia wyrosła na gruncie polityki społecznej jest to działalnością organów państwowych i społecznych zmierzającą do sterowania procesami zatrudnienia i rozmieszczenia kadr w gospodarce stosownie do jej obecnych i przyszłych potrzeb w celu efektywnej jej obsługi i racjonalnego wykorzystania naturalnych i nabytych przez ludzi umiejętności. Zgodnie z Konwencją nr 122 Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowaną przez Polskę (Dziennik Ustaw 1967, nr 8, poz. 31) polityka zatrudnienia powinna zmierzać do realizacji trzech podstawowych celów: pełnego, racjonalnego i swobodnie wybieralnego zatrudnienia. Urzeczywistnienie tych celów wymaga tworzenia warunków, które by umożliwiały:
zatrudnienie wszystkich zdolnych do pracy i jej poszukujących;
zapewnienie najbardziej racjonalnego (produktywnego) zatrudnienia przy danym poziomie technicznego uzbrojenia pracy, przez dobór odpowiednich pracowników i miejsc pracy;
wolny wybór zawodu i miejsca pracy, co oznacza możliwość zdobywania przez każdego najlepszych form kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy, która mu odpowiada oraz wykorzystania w tej pracy swoich umiejętności i zdolności, bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, poglądy polityczne, przynależność narodową lub pochodzenie społeczne. Polska jako kraj zmierzający do włączenia się w struktury Unii Europejskiej jest zobowiązana do dostosowania prowadzonej polityki zatrudnienia do zasad panujących w krajach unijnych. Współcześnie przed polityką zatrudnienia stoi trudne zadanie - zapewnienie maksymalnie wysokiego poziomu zatrudnienia. Dzięki działaniom wspólnie podjętym przez kraje Wspólnoty Europejskiej opracowana została koncepcja czterech filarów polityki zatrudnienia, na których Komisja Europejska oparła swe pierwsze wytyczne w dziedzinie zatrudnienia. Z biegiem czasu poszczególne filary są tylko uzupełniane i rozbudowywane. Każdy z filarów dysponuje stosownymi narzędziami do realizacji wytyczonej polityki. Filar pierwszy: Zdolność do uzyskania zatrudnienia W ramach tego filaru państwa członkowskie UE zwalczają bezrobocie wśród młodzieży oraz bezrobocie długookresowe. Na nadzwyczajnym szczycie w Lizbonie postanowiono, iż ciągu pięciu lat wszystkie państwa członkowskie mają być zdolne do umożliwienia nowego startu wszystkim młodym ludziom poszukującym pracy, przed upływem sześciu miesięcy pozostawania przez nich bez pracy, a wszystkim dorosłym - przed upływem roku. Ten nowy start może polegać na podjęciu nauki, przeszkoleniu, praktykach zawodowych, uzyskaniu docelowej pracy itd. Również w ramach pierwszego filaru mieści się decyzja stopniowego przechodzenia od pasywnych do aktywnych metod zwalczania bezrobocia. Państwa członkowskie UE postanowiły stworzyć możliwości korzystania z aktywnych form zwalczania bezrobocia co najmniej dla 20 proc. bezrobotnych. Działania wyłącznie po stronie rządu nie są jednak wystarczające dla uzyskania pożądanych rezultatów. Dlatego też zachęca się partnerów społecznych, na różnych szczeblach, do zawierania stosownych porozumień mających na względzie zwiększenie możliwości szkolenia, zdobywania doświadczeń w pracy, praktyki itd., a także tworzenia możliwości kształcenia ustawicznego. Kolejnym kierunkiem działań jest ułatwienie młodzieży przejścia od nauki na rynek pracy. W tym celu niezbędna jest poprawa jakości systemów nauczania i wyposażenie uczniów w umiejętności, które umożliwią im dostosowanie się do zmian zachodzących w technologii i w otoczeniu gospodarczym.

(…)

… dla rozwoju biznesu. Spectrum możliwych w tym kontekście działań jest więc bardzo szerokie, poczynając od ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej (m.in. poprzez lepszy dostęp europejskich firm do kapitału ryzyka, nowe linie kredytowe oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, zniesienie różnych formalności biurokratycznych, stworzenie zachęt - również podatkowych - dla samozatrudnienia itd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz