Prawne podstawy europejskiej polityki spo_ecznej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne podstawy europejskiej polityki spo_ecznej - strona 1 Prawne podstawy europejskiej polityki spo_ecznej - strona 2 Prawne podstawy europejskiej polityki spo_ecznej - strona 3

Fragment notatki:

l. PRAWNE PODSTAWY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ (Europejska Kata społeczna i Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej).• W Europie można wyróżnić dwa modele polityki społecznej: państwa minimalnego i państwa opiekuńczego. państwo opiekuńcze to takie, które jako organizacja polityczna chroni prawa do życia, wolności i własności, ale nie angażuje się w rozwiązywanie socjalnych problemów jednostek. Kw.estie socjalne są indywidualną sprawą obywateli. Państwo zajmuje się tylko tymi, którzy nie dają sobie rady na rynku pracy lub ze względu na kalectwo, chorobę. Do tej grupy państw zalicza się W. Brytanię (działają tam organizacje pozarządowe, które udzielają pomocy socjalne. Gdyby tego nie czyniły trzeba byłoby podnieść podatki o 12%), Portugalia, Grecja, Hiszpania, Irlandia (duże bezrobocie. Państwo nie jest w stanie rozwiązać problemów socjalnych, dlatego oddało inicjatywę w tym zakresie słabym organizacjom pozarządowym);- państwo opiekuńcze to takie, które uznaje pogląd, iż rynek nie jest w stanie rozwiązać socjalnych problemów obywateli, a oni sami nie są samowystarczalni. Należy zatem stosować interwencjonizm socjalny. Model ten charakteryzuje się tym, że obywatele ubezpieczają się na czas, w którym nie będą mogli utrzymywać się z pracy. Państwo zaś gwarantuje podstawowy poziom bezpieczeństwa socjalnego. Skandynawski model państwa opiekuńczego opiera się na bardzo wysokich podatkach płaconych przez obywateli. Podatki niemal w całości przeznaczane są na cele socjalne.• Europejska Karta Społeczna (s. 348 -Auleytner)- uchwalona 18.10.1961 r. (przez Polskę ratyfikowana w 1997 r.), prawa:- prawo do pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego do zapewnienia im i ich rodzinom godziwego poziomu życia, prawo do swobodnego zrzeszania się, kobiety mają prawo do szczególnej ochrony w razie macierzyństwa, prawo do pomocy społecznej i medycznej, prawo do szkolenia zawodowego, prawo do ochrony w przypadku zwolnienia z pracy, prawo do poszanowania godności w pracy, prawo do ochrony przed ubóstwem, prawo do mieszkania itd.• Karta socjalna Wspólnoty Europejskiej (s. 364 - Auleytner)prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na całym obszarze Wspólnoty, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zasad zachowania porządku publicznego, bezpieczeństwa i zdrowia; prawo do wypoczynku w ciągu tygodnia i do płatnego urlopu w ciągu roku; prawo i dostęp do kształcenia zawodowego; równe traktowanie mężczyzn i kobiet; - prawo do informacji w przedsiębiorstwie w przypadku restrukturyzacji, wprowadzania zmian technologicznych, zwolnień grupowych; - ochrona dzieci i młodzieży (dopuszczalny wiek 15 lat); osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego, a które nie posiadają uprawnień emerytalnych, powinni korzystać z zapomóg i świadczeń rzeczowych itd. 2. EUROPEJSKIE PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ

(…)

… POLITYKI SPOŁECZNEJ (Sejm i Senat jako ustawodawcze podmioty polityki społecznej, podmioty wykonawcze -Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów, Rządowa Komisja Ludnościowa, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podmioty kontrolne -NIK, Państwowa Inspekcja Pracy, Rzecznik Praw…
…. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. PODMIOTY WYKONAWCZE POLITYKI SPOŁECZNEJ • KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW (s. 264) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest kilka jednostek organizacyjnych, które zajmują się polityką społeczną państwa: Podsekretarz Stanu ds. Rodziny i Kobiet (10 etatów). Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego (7 etatów). Departament Spraw Społeczno-Politycznych (19…
Inspekcji Sanitarnej,• Ustalanie norm dotyczących jakości: wody do picia, powietrza, żywności,• Określanie czynników szkodliwych w środowisku pracy. Departament Uzdrowisk • Koordynowanie działań w dziedzinie rehabilitacji medycznej i lecznictwa uzdrowiskowego,• Wspieranie ruchów społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,• Prowadzenie spraw związanych z działalnością zakładów leczniczo…
…. 5. POZAPAŃSTWOWE PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ" Do pozapaństwowych podmiotów polityki społecznej można zaliczyć:- ruchy społeczne ( ruchy masowe, rewolucyjne, obywatelskie, protestu, religijne, kontrkulturowe, organizacje społeczne - PCK, Caritas, Polska Akcja Humanitarna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Cechuje je wspólny cel działania, solidarność dająca poczucie wspólnoty,• organizacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz