Przedmiot nauki społecznej kościoła katolickiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot nauki społecznej kościoła katolickiego - strona 1 Przedmiot nauki społecznej kościoła katolickiego - strona 2 Przedmiot nauki społecznej kościoła katolickiego - strona 3

Fragment notatki:

l. POCZĄTKI I PRZEDMIOT NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: Problematyką społeczną Kościół katolicki zajmował się od wieków; Termin Katolicka Doktryna Społeczna (Nauka Społeczna Kościoła lub Katolicka Nauka Społeczna) użył po raz pierwszy papież Pius XI w 1931 r. w encyklice ^Quadragesimo anno" - „O odnowieniu ustroju społecznego",• Nauka Społeczna Kościoła powstała w XIX w. w wyniku bezpośredniej konfrontacji Ewangelii i jej wymogów etycznych z problemami społecznymi zrodzonymi przez '- uprzemysłowienie. W sytuacji narastającego konfliktu pomiędzy kapitałem a światem pracy Kościół zajmował swoje krytyczne stanowisko w sprawach człowieka;• Celem nauki społecznej Kościoła jest pasterska posługa, stymulująca integralny rozwój człowieka. Kościół (...) - sformułował program prawodawstwa pracy, w którym zawarł m.in.:- zakaz pracy dzieci do lat 14 poza domem, - zakaz pracy młodych mężatek w zakładach pracy ze względu na nadużycia seksualne ze strony pracodawców, - zakaz pracy w niedziele i święta, likwidację zakładów pracy szkodliwych dla zdrowia, odszkodowania dla robotników za utratę zdolności do pracy z winy zakładów, powołania inspekcji pracy, legalizacja związków zawodowych, -określenie maksimum godzin pracy dziennie.• Społeczna Nauka Kościoła (Katolicka Nauka Społeczna) jest dyscypliną naukową, dyscypliną teologiczną, etyczną i społeczna, zawierającą: treści objawione, dotyczące koncepcji człowieka i jego podstawowych relacji do Boga, świata i innych ludzi,treści filozoficzne, odnoszące się do kwestii człowieka, ale rozpatrywane w świetle rozumu i doświadczenia, treści empiryczne, będące wynikiem badań humanistycznych, przyrodniczych i technicznych, treści historyczne, umożliwiające zrozumienie procesów społecznych i gospodarczych minionych epok i współczesności. Katolicka Nauka Społeczna dzieli się na 3 działy: 1. Dział teoretyczny. Dotyczy zjawisk społecznych takich jak: człowiek jako istota społeczna, więź społeczna, rodzina, społeczność. Dział ten określa definicje, ustala pojęcia i współzależność różnych zjawisk w społeczeństwie. 2. Dział normatywny. Katolicka etyka społeczna określa ogólne normy moralności społecznej. 3. Dział praktyczny. Dążenie do znalezienia środków zaradczych związanych z życiem społecznym.. Formy rozwoju i popularyzacji Katolickiej Nauki Społecznej: Encykliki (pismo papieskie do duchowieństwa i wiernych całego świata), listy apostolskie, orędzia wigilijne i wielkanocne, uchwały soborów i synodów, homilie, refleksje teoretyczne uczonych, myślicieli l działaczy katolickich i inne. Problematyka społeczna w pierwszych encyklikach: Rerum novarum - „Rzeczy nowe" - wydana w 1891 r. przez Leona XII, zapoczątkowała powstanie społecznej doktryny Kościoła: centralną tezą encykliki jest stwierdzenie, iż socjalizm to rozwiązanie fałszywe; dla każdego robotnika własność prywatna jest celem pracy, owocem oszczędności

(…)

… charakter interwencji państwa). Państwo ma kontrolować, motywować, kierować i karać nadużycia; należy odnowić ustrój stanowo-zawodowy oraz przezwyciężyć walkę klas. Dużą rolę w kształtowaniu nauki Soboru Watykańskiego II odegrał kierunek myślowy personalizm społeczny (rozwijany przez J. Maritnin i E. Mounier), który eksponował: -godność osoby w życiu społecznym oraz jej pierwszeństwo przed społeczeństwem (afirmacja godności człowieka), -osoba ludzka szuka dobra wspólnego, doskonali się we wspólnocie, a naturalnym środkiem wyrażania się jest praca;. -demokracja personal i styczna to ustrój, w którym centralną i najważniejszą wartością jest człowiek, którego prawa są szanowane. W ustroju tym jest klimat wolności dla rozwoju osobowości. ENCYKLIKI II SOBORU WATYKAŃSKIEGO: Sobór Watykański II zwołany w latach…
… o Kościele w świecie współczesnym - Gaudium et spes -7.12.1965 r. dokument ten opowiada się za dialogiem ze wszystkimi ludźmi, ale odrzuca ateizm. ENCYKLIKI POSOBOROWE: Laborem exercens -wydana w 1981 r. przez Jana Pawia Et - „O pracy Ludzkiej"- praca ludzka sianowi klucz do rozwiązania kwestii społecznej; - praca rozumiana przedmiotowo - jako technika panowania nad ziemią, oraz podmiotowo -jako człowiek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz