Polityka społeczna w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna w UE - strona 1 Polityka społeczna w UE - strona 2 Polityka społeczna w UE - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska jest związkiem państw - członków Wspólnot Europejskich zawartym na podstawie „Traktatu o Unii Europejskiej” podpisanego 7 lutego 1992 roku w Maastricht w Holandii, który po procesie ratyfikacji wszedł w życie 1 listopada 1993 r.. Unię Europejską utworzyły: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Od 1.01.1995 do Unii Europejskiej należy także Austria, Finlandia i Szwecja. Utworzenie Unii Europejskiej jest początkiem nowego etapu procesu integracji europejskiej, którego celem jest ustanowienie unii gospodarczej i walutowej państw członkowskich oraz wzmocnienie i rozszerzenie ich współpracy politycznej.
Polityka społeczna jest to celowa działalność w dziedzinie kształcenia warunków życia i pracy zmierzających do polepszenia warunków pracy i stopy życiowej ludzi. Polityka społeczna jest bardzo powiązana z ogólną polityką gospodarczą. Zagadnienia polityki społe-cznej mogą być realizowane ze środków z budżetów narodowych i budżetu Unii Europejskiej. Takie działania z zakresu polityki społecznej wpływają na ogólną politykę gospodarczą. Powiązania polityki społecznej idą więc w dwu kierunkach.
Zagadnienia polityki społecznej były różnie uwzględniane i realizowane w poszcze-gólnych latach. W końcu lat osiemdziesiątych (grudzień 1989) została podpisana przez jedenaście ówczesnych krajów członkowskich (wszystkich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników. Wielka Brytania odmówiła podpisania, ponieważ nie popierała zaangażowania Wspólnoty w politykę socjalną.
W roku 1995 Kartę Socjalną podpisały trzy nowe kraje członkowskie, czyli Austria, Finlandia i Szwecja. Ustalenia zawarte w Karcie Socjalnej dotyczyły bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony zdrowia, standardów życia i pracy, swobody przemieszczania się siły roboczej oraz możliwości konsultacji i udzielania pracownikom kompletnych informacji. Problemy równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy, ochrony dzieci i młodzieży, pomocy dla ludzi starszych i niepełnosprawnych również zostały zawarte w Karcie Socjalnej. Karta Socjalna zawiera bardzo szeroki zakres problemów, które dotyczą dwunastu obszarów, dziedzin, polityki społecznej. Karta ta stała się podwaliną dla późniejszej polityki społecznej.

(…)

… o Europejskiej Polityce Społecznej. Księga ta ukazywała zagadnienia i kwestie, które wymagały podjęcia głębszych działań. Dotyczyła polepszenia zatrudnienia, walki z ubóstwem, równych szans dla mężczyzn i kobiet, jednolitego rynku i swobody przepływu osób itd..
Następnie opracowano Białą Księgę o Polityce Społecznej. Ukazała się ona 27 lipca 1994 roku. Księga ta ukazała zakres działania Europejskiej Polityki…
… i wzmacnianie działalności organizacji społecznych, międzynarodowej współpracy w dziedzinie polityki społecznej. Ten dokument miał odegrać istotną rolę we wsparciu procesu zmian zachodzących w trakcie tworzenia jednolitego rynku. Biała Księga ujawniła, że obciążenia podatkowe i socjalne w państwach Unii sięgają średnio ponad 40%, czyli są znacznie wyższe niż w Japonii (20%) i Stanach Zjednoczonych. Dokument Białej Księgi stał się podstawą opracowania programu działania w zakresie polityki socjalnej na lata 1995-1997. W programie tym ustalenia dotyczyły tworzenia minimalnych standardów wspólnotowych, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz walki z odizolowaniem społecznym. Najważniejszym zagadnieniem polityki społecznej Unii Europejskiej jest polityka zatrudnienia. Prawo pracy jest regulowane pierwotnie…
… jest zapewnienie godziwego życia dla osób star-szych i niepełnosprawnych. Uważano, iż różne traktowanie starszych i niepełnosprawnych osób będzie uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku. Dlatego też każdy pracownik powinien mieć zagwarantowane środki pozwalające na minimum egzystencji w momencie przejścia na emeryturę. Powinien również mieć zapewnioną medyczną i socjalną pomoc zgodnie…
…, gdyż jest bardzo poważny. Sprawy dotyczące zatrudnienia, również szans, polityce niedyskryminacji zostały poruszone w rozdziale Traktatu Amsterdamskiego. Również wytyczne przyjęte na szczycie w Luksemburgu w 1998 roku dotyczyły rozwoju zintegrowanej strategii zatrudnienia. Nowy program działań w sferze socjalnej dotyczy pracy, kwalifikacji nowej sytuacji na rynku pracy, spójnego społeczeństwa. Przy realizacji celów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz