Mechanika ogólna - strona 4

Mechanika - kratownica przestrzenna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Przykład 1.7. Kratownica przestrzenna   Wyznaczyć siły w prętach dla następującego schematu statycznego:    Rozwiązanie :   Wprowadzamy siły w poszczególnych prętach kratownicy zaznaczając ich zwroty zgodnie z  poniższym rysunkiem, a także wp...

Mechanika - kratownica złożona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

3U]\NáDG.UDWRZQLFD]áR*RQD :\]QDF]\üUHDNFMH P P 4  ×  l 3  ×  l 5R]ZL]DQLH =H VSRVREX SRGSDUFLD Z\QLND *H QLH]QDQH V  VNáDGRZH UHDNFML 'OD XNLHUXQNRZDQLD GDOV]\FK G]LDáD Z FHOX Z\]QDF]HQLD UHDNFML ]DFLHQLXMP\ WDUF]H V]W\ZQH WZRU]FH W NUDWRZQLF (IHNWWHJRG]LDáDQLDSRND]XMHU\VXQHNSRQL*HM P P A B 4 3...

Rama trójprzegubowa przykład złożony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393

3U]\NáDG5DPDÄWUyMSU]HJXERZD´±SU]\SDGHN]áR*RQ\ :\]QDF]\üUHDNFMH q A B C D E l l l l l 5R]ZL]DQLH 3U]HGVWDZLRQD UDPD GZXQDZRZD MHVW XNáDGHP ]áR*RQ\P ]  WDUF] $' '% '( L (& SRáF]RQ\FK SU]HJXERZR =QDQ\ MX* XNáDG ÄWUyMSU]HJXERZ\´ MHVW WXWDM ]ZLHORNURWQLRQ\ 3R UR]G]LHOHQLXZSU]HJXELH'SRZVWDMGZDXNáDG...

Rama trójprzegubowa - przykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2569

3U]\NáDG5DPDÄWUyMSU]HJXERZD´ :\]QDF]\üUHDNFMHZUDPLHRSRGDQ\PVFKHPDFLHVWDW\F]Q\P q l l l 5R]ZL]DQLH 8ZDOQLDP\XNáDG]ZL ]yZZSURZDG]DMFRGSRZLDGDMFHLPUHDNFMH q HA HB VA VB 1 A    B 3U]HGVWDZLRQ\ XNáDG VLá PXVL VSHáQLDü  ZDUXQNL UyZQRZDJL D LORü QLHZLDGRP\FK VNáDGRZ\FK UHDNFML Z\QRVL  =DWHP WH UyZQDQLD...

Rama zamknięta ze ściągiem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1813

3U]\NáDG5DPD]DPNQL WD]HFLJLHP :\]QDF]\üUHDNFMH l q ql l l l 5R]ZL]DQLH 8NáDGVLáRWU]\PDQ\SRXZROQLHQLX]ZL ]yZSU]HGVWDZLRQ\MHVWQDU\VXQNXSRQL*HM B q ql A 1 2 HA MB VA VB 3 4 x 2EOLF]P\ UHDNFM  +A MHG\Q SR]LRP Z\NRU]\VWXMF UyZQDQLH  0 P i ix = ∑ . Przyjmuje ono SRVWDü+A - ql = 0  ⇒  H A = ql . 'R Z...

Układ belkowo - kratowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

3U]\NáDG8NáDGEHONRZRNUDWRZ\ :\]QDF]\üUHDNFMH 30 kN/m 80 kN 5,0 m 4,0 m 4.0 m 5,0 m 3.0 m 5R]ZL]DQLH 8ZDOQLDP\ XNáDG ] ZL ]yZ ZSURZDG]DMF LFK ZáDFLZH UHDNFMH L RWU]\PXMHP\ XNáDG VLá przedstawiony na rysunku. 30 kN/m 80 kN HA VA HB VB MB MA A B 1 2 1LH]QDQ\FK MHVW  VNáDGRZ\FK RSLVXMF\FK UHDNFMH SR...

Układ belkowy złożony - przykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

3U]\NáDG8NáDGEHONRZ\]áR*RQ\ 3ROHFHQLHZ\]QDF]\üUHDNFMHSRGSRURZHRUD]RGG]LDá\ZDQLDZSRáF]HQLDFKSU]HJXERZ\FK L Z WHOHVNRSLH GOD SRQL*V]HJR XNáDGX REFL*RQHJR REFL*HQLHP FLJá\P  R VWDá\P QDW *HQLX q1  =  q  i  q2  = 2 q VLáVNXSLRQ P  =  2  ql  oraz momentem skupionym  M  =  ql 2 . Przyjmujemy oznaczeni...

Układ belkowy złożony - przykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

3U]\NáDG8NáDGEHONRZ\]áR*RQ\ 3ROHFHQLHZ\]QDF]\üUHDNFMHSRGSRURZHRUD]RGG]LDá\ZDQLDZSRáF]HQLXSU]HJXERZ\PZ WHOHVNRSLH L Z WXOHL GOD SRQL*V]HJR XNáDGX REFL*RQHJR REFL*HQLHP FLJá\P R QDW *HQLX ]PLHQLDMF\PVL OLQLRZRLVLáVNXSLRQ P  =  ql . Przyjmujemy oznaczenia dla podpór:  A ,  B , i  C  RUD] GOD SRáF]...

Układ belkowy złożony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

3U]\NáDG8NáDGEHONRZ\]áR*RQ\ 3ROHFHQLH Z\]QDF]\ü UHDNFMH SRGSRURZH GOD SRQL*V]HM EHONL REFL*RQHM VLá VNXSLRQ P  i REFL*HQLHPPRPHQWRZ\PFLJá\PRVWDá\PQDW *HQLX m = P . Oznaczamy kolejne podpory literami  A, B, C RUD]SU]HJXEáF]F\F] üOHZLSUDZXNáDGX F\IU 1 . 2 XNáDG]LH EHONRZ\P ]áR*RQ\P  PyZLP\ ZyZF]D...

Mechanika - łuk trójprzegubowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3276

Przykład 10.1. Łuk trójprzegubowy.    Rysunek 10.1.1 przedstawia łuk trójprzegubowy, którego oś ma kształt półokręgu (jest to łuk  „kołowy”). Łuk obciążony jest ciężarem konstrukcji podwieszonej. Narysować wykresy