Mechanika ogólna - strona 5

Środek ciężkości układu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1337

3U]\NáDGURGHNFL *NRFLXNáDGXRELHNWyZ =QDOH(ü URGHN FL *NRFL XNáDGX RELHNWyZ SU]HGVWDZLRQHJR QD U\VXQNX  QU  RVWURVáXSD IRUHPQHJR R SRGVWDZLH WUyMNWD L FL *DU]H ZáDFLZ\P  NJP 3, nr2 – pionowej tarczy w NV]WDáFLH SURVWRNWD R FL *DU]H SRZLHU]FKQLRZ\P  NJP 2, nr3 – pionowej tarczy w NV]WDáFLHSURVW...

Środek ciężkości bryły

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1456

3U]\NáDGURGHNFL *NRFLEU\á\ =QDOH(ü URGHN FL *NRFL RVWURVáXSD IRUHPQHJR R SRGVWDZLH NZDGUDWX R Z\PLDUDFK MDN QD U\VXQNXSRQL*HM Rysunek 1 URGHNFL *NRFLEU\á\PR*QDREOLF]DüSRSUDZLDMFZ]RU\]]DGDQLD3RQL*HM przestawiono Z]RU\ GR REOLF]H URGND FL *NRFL SR XZ]JO GQLHQLX WU]HFLHM ZVSyáU] GQHM RUD]]DPLH...

Środek ciężkości figury płaskiej zadanie 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

3U]\NáDGURGHNFL *NRFLILJXU\SáDVNLHM±]DGDQLH =QDOH(üURGHNFL *NRFLILJXU\SU]HGVWDZLRQHMSRQL*HM Rysunek 1 3RáR*HQLHURGNDFL *NRFLGRZROQHMILJXU\SáDVNLHMRNUHODVL QDSRGVWDZLHZ]RUyZ [ 6 $ \ 6 $ F \ F [ = = , (1) gdzie Sx i SyVVWDW\F]Q\PLPRPHQWDPLEH]ZáDGQRFLZ]JO GHPRVL[L\RGSRZLHGQLR$± polem powierzchn...

Środek ciężkości figury płaskiej zadanie 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

3U]\NáDGURGHNFL *NRFLILJXU\SáDVNLHM±]DGDQLH =QDOH(üURGHNFL *NRFLILJXU\SU]HGVWDZLRQHMSRQL*HM Rysunek 1 : FHOX SROLF]HQLD ZVSyáU] GQ\FK URGND FL *NRFL ILJXU\ ] U\VXQNX  SU]\M WR XNáDG RVL L SRG]LHORQRMQDWU]\ILJXU\VNáDGRZHMDNQDU\VXQNX  Rysunek 2 2 =QDQH V SRáR*HQLD URGNyZ FL *NRFL ILJXU\  L  U...

Środek ciężkości krzywej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1351

3U]\NáDGURGHNFL *NRFLNU]\ZHM =QDOH(üURGHNFL *NRFLNU]\ZHMSU]HGVWDZLRQHMQDSRQL*V]\PU\VXQNX Rysunek 1 URGHN FL *NRFL NU]\ZHM PR*QD REOLF]Dü QD SRGVWDZLH Z]RUyZ L ]DVDG SRGREQ\FK GR RERZL]XMF\FK SU]\ REOLF]HQLDFK URGND FL *NRFL ILJXU SáDVNLFK -HG\Q ]PLDQ MHVW ]DVWSLHQLHRGSRZLHGQLRQDZV]\VWNLFKPLHM...

Łuk obciążony ciężarem przęsła

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1435

Przykład 10.2. Łuk obciążony ciężarem przęsła.    Rysunek przedstawia łuk trójprzegubowy, którego oś ma kształt części półokręgu.   Łuk obciążony jest ciężarem własnym. Zakładamy, że prawe przęsło łuku jest nieporównanie  cięższe niż lewe. (na p...

Łuk swobodnie podparty

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Przykład 10.5.  Łuk swobodnie podparty obciążony prostopadle do swojej  płaszczyzny.    Rysunek 10.5.1. przedstawia belkę  łukową, ciągłą, podpartą i obciążoną przestrzennie.  Kierunek obciążenia jest prostopadły do płaszczyzny  łuku. Obciążenie jest równomiernie  rozłożone na połowie  łuku. Ma s...

Łuk ze ściągiem, obciążenie styczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1582

Przykład 10.4. Łuk ze ściągiem, obciążenie styczne.    Rysunek przedstawia łuk trójprzegubowy, kołowy, ze ściągiem.  Łuk obciążony jest  obciążeniem stycznym do łuku, o stałej gęstości q na jednostkę długości łuku (taki efekt na  fragmentac...

Belka jednoprzęsłowa z dwoma wspornikami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Przykład 7.3. Belka jednoprzęsłowa z dwoma wspornikami    Narysować wykresy sił przekrojowych dla poniższej belki.  √ α  =    Rozwiązanie     Rozwiązywanie zadania rozpocząć należy od oznaczenia punktów charakterystycznych,  składowych reakcji i przyjęcia układu współrzędnych.  √ α =    W celu ob...

Belka jednoprzęsłowa ze wspornikiem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1890

Przykład 7.1. Belka jednoprzęsłowa ze wspornikiem    Dla poniższej belki zapisać funkcje sił przekrojowych i sporządzić ich wykresy.  α =  √   Rozwiązanie     Rozwiązywanie zadania rozpocząć należy od oznaczenia punktów charakterystycznych,  składowych reakcji i przyjęcia układu współrzędnych. Pu...