Środek ciężkości bryły

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środek ciężkości bryły - strona 1 Środek ciężkości bryły - strona 2 Środek ciężkości bryły - strona 3

Fragment notatki:


3U]\NáDGURGHNFL
*NRFLEU\á\ =QDOH(ü URGHN FL
*NRFL RVWURVáXSD IRUHPQHJR R SRGVWDZLH NZDGUDWX R Z\PLDUDFK MDN QD U\VXQNXSRQL*HM Rysunek 1 URGHNFL
*NRFLEU\á\PR*QDREOLF]DüSRSUDZLDMFZ]RU\]]DGDQLD3RQL*HM przestawiono Z]RU\ GR REOLF]H URGND FL
*NRFL SR XZ]JO
GQLHQLX WU]HFLHM ZVSyáU]
GQHM RUD]]DPLHQLDMFSROHILJXU\$QDREM
WRüEU\á\9 3RáR*HQLHURGNDFL
*NRFLEU\á\RNUHODVL
QDSRGVWDZLHZ]RUyZ [ 6 9 \ 6 9 ] 6 9 F \] F [] F [\ = = = , (1) JG]LHVWDW\F]QHPRPHQW\EH]ZáDGQRFLLSROHRNUHORQHVZ]RUDPL 6 [ G9 6 \ G9 6 ] G9 9 G9 \] 9 [] 9 [\ 9 9 = = = = ∫ ∫ ∫ ∫ . (2) 'ODEU\á\VNáDGDMFHMVL
]EU\áGODNWyU\FK]QDQHMHVWSRáR*HQLHURGNyZFL
*NRFLVWDW\F]QH PRPHQW\EH]ZáDGQRFLPR*QDRNUHODüQDSRGVWDZLHZ]RUyZ 6 9 [ 6 9 \ 6 9 ] \] L & L Q [] L & L Q [\ L & L Q       = = = = = = ∑ ∑ ∑ (3) gdzie Vi, xCi, yCi oraz zCiR]QDF]DMREM
WRüLRGSRZLHGQLZVSyáU]
GQURGNDFL
*NRFLLWHM EU\á\VNáDGRZHMZSU]\M
W\PXNáDG]LHRVL 'ODEU\á\]U\VXQNXURGHNFL
*NRFLOH*HüE
G]LHQDRVLSLRQRZHMRVWURVáXSD:SU]\SDGNX XV\WXRZDQLD XNáDGX RVL ZVSyáU]
GQ\FK WDN DE\ R ] XNáDGX SRNU\ZDáD VL
 ] RVL V\PHWULL EU\á\ ]QDOH(ü Z\VWDUF]\ W\ONR ZVSyáU]
GQ SLRQRZ URGND FL
*NRFL zc 3U]\URVW REM
WRFL G9RNUHOLP\MDNRREM
WRüSURVWRSDGáRFLDQXSRáR*RQHJRQDZ\VRNRFL]RZ\VRNRFL dz i SRGVWDZLHNZDGUDWXRERNXE3RZ\*V]H]DáR*HQLDSU]HGVWDZLRQRQDU\VXQNX 2 Rysunek 2 :LHONRüESROLF]\P\]WZLHUG]HQLD Talesa w stosunku do boku podstawy a. ( ) D + E + ] = − ( ) E D + + ] = − 3U]\URVWREM
WRFL dV wynosi: ( ) G9 E G] D + + ] G] = = −     Moment statyczny do policzenia zcPD]DWHPZDUWRü ( ) ( ) 6 ] G9 ] D + + ] G] D + + ] +] ] G] D + + ] +] ] 9 + + + = = −     = − + = − +       = ∫ ∫ ∫ = D + 2EM
WRüRVWURVáXSDSROLF]\P\WDN*H]DSRPRFFDáNL ( ) ( ) 9 G9 D + + ] G] D + + +] ] G] D + + ] +] ] D + 9 + + + = = −     = − + = − +       = ∫ ∫ ∫ :VSyáU]
GQDSLRQRZDURGNDFL
*NRFLRVWURVáXSDZ\QRVL]DWHP 3 ] D + D + + F = = 3ROLF]RQZVSyáU]
GQ]QDMGXMHP\ZXNáDG]LHZVSyáU]
GQ\FK Rysunek 3 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz