Prawoznawstwo - strona 5

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego - Zdolność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego Stosunek prawny to rodzaj stosunku społecznego, którego powstanie, rodzaj, zmiana i ustanie określone jest przez obowiązujące przepisy prawa. Wyróżniamy stosunki: 1. Administracyjnoprawny. Typ podległość kompetencyjna między organem administracji państwowej a ...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

1. INFORMACJA ABSTRAKCYJNA BEZPOŚREDNIA UDOSTĘPNIANA TRADYCYJNIE Wejście w życie aktu - od dnia, w którym to się stało wszyscy mają obowiązek przestrzegania danego aktu prawnego, warunkiem wejścia powszechnie obowiązującego aktu w życie jest jego publikacja w odpowiednim dzienniku (wg Konstytucji) ...

Język prawny i prawniczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1491

Prawo jako zjawisko językowe - zespół wypowiedzi wyznaczających powinne zachowania, ujętych w formę pisemną 1) Wypowiedzi opisowe - stwierdzają pewne fakty, dają pewien obraz rzeczywistości, 2) Wypowiedzi ocenne - pełnią funkcję ekspresyjną, aprobatę lub dezaprobatę pewnego stanu rzeczywistego Oc...

Najem i dzierżawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

Umowa najmu - umowa, w której jedna strona (wynajmujący) zobowiązuje się oddać drugiej stronie (najemcy) określoną rzecz do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz; przedmiotem umowy najmu mogą być tylko rzeczy (ruceconom lub n...

Norma prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1295

Norma prawna - powszechnie obowiązująca reguła postępowania, ustanowiona lub uznana przez państwo i zagwarantowana przymusem państwowym; jest regułą generalną, powszechnie obowiązującą i sformułowaną abstrakcyjnie. Ze względu na sposób powstawania normy prawne dzielimy na: a) ustanowione przez...

Norma społeczna - charakterystyka, struktura, zależności.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

NORMA PRAWNA. Charakterystyka, struktura, zależności. Norma prawna- to wypowiedź językowa stanowiąca logiczną jednostkę aktu prawnego, konstruowana z przepisów prawnych i zawierająca w swojej treści regułę powinnego zachowania. Norma prawna to termin właściwy wyłącznie dla języka prawniczego ponie...

Kryteria obowiązywania prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

1. KRYTERIA OBOWIĄZYWANIA PRAWA Formalne kryteria obowiązywania prawa: - norma została ustanowiona w odpowiedniej formie i przez odpowiedni organ (mający formalną władzę nad adresatem normy) - nie została formalnie uchylona i została ogłoszona urzędowo - nie jest sprzeczna z żadną inną normą obow...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

1. WPROWADZENIE podmiot prawa - ten, kto na podstawie obowiązującego prawa ma jakieś uprawnienia lub obowiązki 2. OSOBY FIZYCZNE osoba fizyczna - każdy człowiek od chwili urodzenia do śmierci / uznania za zmarłego, każda osoba fizyczn...

Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

Prawo pozytywne - obowiązujące tu i teraz z mocy ustanowienia lub uznania przez legalną władzę publiczną Cztery kierunki filozoficzne na temat istoty prawa: KIERUNEK POZYTYWISTYCZNY - uznaje że prawo jest zespołem norm ustanowionych i chr...

Pojęcie umowy i rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Umowa - dwustronna czynność prawna (zgodne oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych) będąca powszechnie przyjętym sposobem nawiązywania więzi gospodarczych przez podmioty prawa (jest instrumentem wymiany dóbr i usług w formie towarowo-pieniężnej); stanowi podstawowe źródło po...