Norma społeczna - charakterystyka, struktura, zależności.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma społeczna - charakterystyka, struktura, zależności. - strona 1 Norma społeczna - charakterystyka, struktura, zależności. - strona 2

Fragment notatki:

NORMA PRAWNA. Charakterystyka, struktura, zależności. Norma prawna- to wypowiedź językowa stanowiąca logiczną jednostkę aktu prawnego, konstruowana z przepisów prawnych i zawierająca w swojej treści regułę powinnego zachowania.
Norma prawna to termin właściwy wyłącznie dla języka prawniczego ponieważ jest konstruowana z przepisów prawa przez prawoznawców w trakcie wykładni prawa.
Konstruować normę prawną z przepisów prawa to znaczy określić jej zakres zastosowania i normowania w prawie.
Ustalić (skonstruować) normę prawną z przepisów prawa to znaczy ustalić jakiej kategorii adresatów ona dotyczy i w jakiego rodzaju sytuacjach ( hipoteza normy ) oraz jak powinien się adresat zachować ( dyspozycja) i co mu grozi gdy się nie zastosuje do dyspozycji (sankcja). Hipoteza - to część normy określająca krąg adresatów oraz jego cechy np.: „ pełnoletni mężczyzna ” lub „ osoba fizyczna , do których norma się odnosi i okoliczności, które muszą być spełnione aby norma znalazła zastosowanie np.: „ prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu lub będąca na utrzymaniu członka rodziny ” . Dyspozycja - to część normy wyznaczająca sposób zachowania (nakaz, zakaz lub dozwolenie) w sytuacji, gdy norma ta znalazła zastosowanie czyli zostały spełnione warunki zawarte w hipotezie np.: „ obowiązany jest zgłosić zmianę miejsca zamieszkania...” Sankcja - wyraża konsekwencje (dolegliwości) przewidziane przez prawodawcę w przypadku nie zastosowania się do dyrektyw określonych w dyspozycji np.: „ podlega karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy do lat 3”. Rozróżniamy sankcje:
karne (represyjne): pozbawienie wolności (od 1 miesiąca do 15 lat oraz 25 lat i dożywocie)
ograniczenie wolności (od 1 do 12 miesięcy)
grzywna (zapłata sumy pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa)
egzekucyjne w ramach prawa administracyjnego i cywilnego np.: eksmisja z lokalu czy egzekucja wierzytelności z majątku sprawcy.
sankcja nieważności czynności prawnej np.: obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej pod rygorem nieważności zawartej umowy.
Podział norm prawnych.
1. Ze względu na zastosowanie:
norma ogólna (abstrakcyjna) (lex generalis) to reguła powszechnie obowiązująca obejmująca szeroki zakres spraw i adresatów np.: „ kto zabija człowieka podlega karze...” norma szczególna (konkretna) (lex specjalis) to reguła ustanawiająca wyjątki od postanowień reguły powszechnej np.: „ kto będąc pod wpływem silnego wzburzenia wynikającego z obrony koniecznej zabija człowieka...” 2. Ze względu na obowiązywanie:
norma bezwzględnie obowiązująca

(…)

… człowieka...”
2. Ze względu na obowiązywanie:
norma bezwzględnie obowiązująca (ius cogens)- ustalają jeden rodzaj powinnego zachowania nie przewidując innej opcji do wyboru dla adresata pod rygorem sankcji. Np.: „termin przedawnienia nie może być przedłużany przez czynność prawną...”
norma względnie obowiązująca (ius dispositivum) - pozostawiają podmiotom wybór zachowania w danych okolicznościach. Np…
… sankcjonowana - to pierwotna norma zawierająca adresatów oraz warunki w których ulega ona spełnieniu. Np.: „Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i obwiązywani są troszczyć się o fizyczny i duchowy jego rozwój.”
norma sankcjonująca - to norma posiłkowa normy sankcjonowanej mająca zastosowanie w przypadku niezastosowania się adresata do dyspozycji normy sankcjonowanej. Np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz