Normy społeczne - definicja i rodzaje norm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy społeczne -  definicja i rodzaje norm - strona 1 Normy społeczne -  definicja i rodzaje norm - strona 2 Normy społeczne -  definicja i rodzaje norm - strona 3

Fragment notatki:

Nawyk - oznacza rutynowe, pozbawione refleksji działanie.

Zespół nawyków tworzyć może jednostkowe lub grupowe zwyczaje społeczne. PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno języka prawnego jak i prawniczego.

Elementy przepisu prawnego: poprzednik - określa okoliczności powstania skutków prawnych np.: „ Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest określony..." następnik - ustala skutki prawne wiązane z okolicznościami w poprzedniku np.: „dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni." funktor normotwórczy - łączy oba człony w całość zwrotem wyznaczającym postępowanie np.: „ obowiązany jest "

Rodzaje przepisów prawnych: konkretne - to te które bezpośrednio i w sposób pełny (kompletny i wyczerpujący) określają sposób postępowania oczekiwany od adresata. Np.: „Dłużnik, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne obowiązany jest zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z odsetkami w terminie..." odsyłające - odsyłają do innego przepisu w celu skompletowania danego przepisu w całość. Np.: „ Niedopełnienie obowiązku podatkowego określonego w art... powoduje" blankietowe to takie, które nie formułują w pełni postępowania lecz upoważniają niższy organ do wydania uzupełnienia w przyszłości. Np.: „Minister Sprawiedliwości określi na drodze rozporządzenia wysokość kosztów postępowania..." Ponad to: przepisy I stopnia - to te, które z określonymi faktami wiążą bezpośrednio skutki prawne. przepisy II stopnia to meta przepisy o innych przepisach. Uchylają moc lub wyznaczają czas obowiązywania przepisów I stopnia. W tej kategorii wyróżniamy:

(…)

… opłaty skarbowej pod rygorem nieważności zawartej umowy.

Podział norm prawnych.

1. Ze względu na zastosowanie:

norma ogólna (abstrakcyjna) (lex generalis) to reguła powszechnie obowiązująca obejmująca szeroki zakres spraw i adresatów np.: „kto zabija człowieka podlega karze..."

norma szczególna (konkretna) (lex specjalis) to reguła ustanawiająca wyjątki od postanowień reguły powszechnej np.: „kto będąc pod wpływem silnego wzburzenia wynikającego z obrony koniecznej zabija człowieka..."

2. Ze względu na obowiązywanie:

norma bezwzględnie obowiązująca (ius cogens)- ustalają jeden rodzaj powinnego zachowania nie przewidując innej opcji do wyboru dla adresata pod rygorem sankcji. Np.: „termin przedawnienia nie może być przedłużany przez czynność prawną..."

norma względnie obowiązująca (ius dispositivum…

…, lecz ani nie nakazują ani nie zakazują.

4. Ze względu na funkcję:

norma sankcjonowana - to pierwotna norma zawierająca adresatów oraz warunki w których ulega ona spełnieniu. Np.: „Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i obwiązywani są troszczyć się o fizyczny i duchowy jego rozwój."

norma sankcjonująca - to norma posiłkowa normy sankcjonowanej mająca zastosowanie w przypadku niezastosowania…

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz