Koncepcja norm prawnych sprzężonych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja norm prawnych sprzężonych - wykład - strona 1 Koncepcja norm prawnych sprzężonych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WIĘZI POMIĘDZY NORMAMI PRAWNYMI W SYSTEMIE PRAWA
Elementami systemu prawa są normy prawne generalne i abstrakcyjne obowiązujące w danym czasie, na danym terytorium.
- normy prawne bezpośrednie - konstruowane są na podstawie przepisów prawa bezpośrednio zamieszczonych w aktach prawnych.
- normy prawne pośrednie - logiczne konsekwencje norm prawnych bezpośrednich, wyprowadzane z nich przy pomocy reguł wnioskowań prawniczych
Więź formalna (dynamiczna, kompetencyjna)
- polega na powiązaniu formalnym między normami
- norma prawna obowiązuje wtedy i tylko wtedy, gdy inna obowiązująca norma prawna upoważnia określony organ władzy publicznej do ustanowienia danej normy prawnej - norma zawierająca kompetencję prawodawczą do ustanowienia innej normy prawnej, jest normą wyższego rzędu, a norma prawna upoważniona przez tę pierwszą jest normą niższego stopnia
Więź treściowa (materialna)
- wynika ze wspólnej podstawy aksjologicznej (wartościującej) wszystkich norm prawnych należących do danego systemu prawa
- podstawa aksjologiczna to katalog wartości (oparty na wartościach moralnych), które są zawarte w systemie prawa
- elementy treści wspólne dla grup norm prawnych znajdujemy przede wszystkim w zasadach prawa
- pojawia się w jednolitości pojęć (terminów) języka prawnego. Część pojęć prawnych posiada takie samo znaczenie w różnych gałęziach prawa np. osoba fizyczna, powód, pozwany.
Część pojęć i zwrotów może mieć określone znaczenie w jednej z gałęzi prawa, a inne w innej gałęzi np. słowo spadek: w prawie cywilnym oznacza całość praw i obowiązków, które pozostają po śmierci danej osoby, a w prawie podatkowym jest jednym ze źródeł uzyskania dochodu
- inny przykład więzi treściowych to wytyczne w odniesieniu do treści aktów wykonawczych. Wyznaczają one ramy treściowe aktów wydawanych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie
Na podstawie więzi między normami wyodrębnia się dwa idealne modele konstrukcji systemów norm:
Model statyczny - jedynym rodzajem więzi pomiędzy normami prawnymi jest więź treściowa. Treść normy niższego stopnia wynika logicznie z normy wyższego stopnia. Normy niższego stopnia można wyprowadzić z norm wyższego stopnia przy pomocy wnioskowań logicznych
Model dynamiczny - występują w nim jedynie formalne powiązania między normami. Norma wyższego rzędu zawiera wyłącznie formalne upoważnienie do ustanowienia normy niższego rzędu. Nie określa w ogóle jej treści. Normy niższego stopnia dysponuje, na podstawie upoważnienie zawartego w normie wyższego stopnia, swobodą w określaniu treści normy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz