Prawoznawstwo - strona 6

Pojecia prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Prawo (w ujęciu przedmiotowym) to ogół (zbiór) norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. Państwo to suwerenna organizacji sprawująca zwierzchnią władzę nad ...

Prawo a inne regulatory prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

kognitywizm - wartości (dobro, sprawiedliwość) są bytami obiektywnymi istniejącymi samoistnie lub z woli Boga, są niezmienne akognitywizm - wartości są tym, co ludzie uznają za słuszne w danym czasie i miejscu, są zatem zmienne normy moralne - odnoszą się do tych postaw i zachowań, które są oceni...

Prawo cywilno-handlowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Przedstawicielstwo - możność (upoważnienie, umocowanie) dokonywania czynności prawnych w imieniu drugiej osoby (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej osoby. Rodzaje umocowań: a) bierne - upoważnienie do odbierania oświadczeń woli osób trzecich w imieniu innej osoby, b) czynne - upoważ...

Prawo jako zjawisko polityczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Państwo - organizacja, wielka grupa społeczna, sformalizowana, wyposażona w organy władzy i oparta na sformalizowanym członkostwie (obywatelstwo), obejmuje ludność zamieszkałą na jego terytorium Naród - wspólnotawszystkich obywateli państwa, grupa społeczna zjednoczona przez wspólną kulturą Państ...

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

PRAWO STANOWIONE (CIVIL LAW, PRAWO USTAWOWE) Stanowienie prawa - świadomy, celowy, prospektywny, konstytutywny i formalny akt decyzyjny podjęty z upoważnienia lub przez sam organ państwa, w wyniku którego powstaje akt prawodawczy formalność stanowienia prawa - dokonują go kompetentne organy władzy ...

Przepis społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno język...

Przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2961

przestrzeganie prawa - zachowanie adresata normy prawnej zgodnym z treścią dyspozycji tej normy w warunkach określonych w jej hipotezie nieprzestrzeganie prawa - może mieć postać zachowań contra legem i zachowań praeter legem zachowania contra legem - działanie lub zaniechanie niezgodne z treścią ...

Rodzaje przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

RODZAJE PRZEPISÓW PRAWNYCH BUDOWA AKTU PRAWNEGO: Część nieartykułowana: Tytuł: rodzaj aktu, data wydania i przedmiot regulacji Ustępy: preambuła, arenga w umowach międzynarodowych Podstawa pozytywna: występuje w aktach wykonawczych, zawiera powołanie się na upoważnienie do wyd. okr. aktu przepis...

Struktura prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

1. PRAWO PUBLICZNE I PRAWO PRYWATNE Prawo prywatne - tworzone w celu ułatwienia nawiązania wzajemnych relacji przez te podmioty i w celu ochrony ich interesów, cechuje je równość stron, zaliczamy do niego prawo cywilne (w tym gospodarcze cywilne), międzynarodowe prywatne, rodzinne i opiekuńcze Cyw...

System prawa - podział i informacje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

system - całość złożona z powiązanych ze sobą wedle pewnych zasad elementów system prawa - zbiór w pewien sposób powiązanych i uporządkowanych generalnych i abstrakcyjnych norm prawnych wysłowionych w tekstach aktów normatywnych i obowiązujących w określonym państwie w danym czasie Podział system...