Prawoznawstwo - strona 7

note /search

Tworzenie prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

źródła prawa - akty normatywne, zawierające przepisy dające podstawę do konstruowania norm gałęzi prawa (źródła prawa w znaczeniu formalnym, fontes iuris oriundi); ogół okoliczności o charakterze ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym, ...

Umowa bankowa - kredyt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych: a) zabezpieczenie rzeczowe (materialne) - zabezpieczyciel odpowiada za dług jednym przedmiotem majątkowym b) zabezpieczenie osobiste (prawne) - zabezpieczyciel odpowiada całym swym majątkiem (także przyszłym) Formy zabezpieczenia rzeczowego: a)...

Umowa bankowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Umowa rachunku bankowego - umowa, w której bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych; posiadacz rachunku jest jedynym dysponentem rachunku i ma pełną swobodę w dysponowaniu środkami...

Umowa zlecenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Umowa zlecenia - umowa, w której jedna strona (przyjmujący zlecenie, zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla drugiej strony (dający zlecenie, zleceniodawca); praktycznie przepisom o umowie zlecenia podlegają wszystkie umowy o świadczenie usług, które nie są...

Współpraca prawnika i ekonomisty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

1. PROFESJE PRAWNICZE W POLSCE Podział klasycznych profesji prawniczych: a) zawody związane z pełnieniem funkcji władzy państwowej (publiczne): sędziowie , prokuratorzy , referendarze sądowi b) wolne zawody prawnicze: adwokaci , radcy prawni c) zawód łączący elementy funkcji publicznej z cechami wo...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2051

. WPROWADZENIE wykładnia przepisów prawnych (egzegeza prawnicza, interpretacja prawa) - zespół czynności polegających na formułowaniu jednoznacznych, generalnie-abstrakcyjnych norm z treści przepisów prawnych wykładnia w znaczeniu pragmatycznym - proces objaśniania przepisów prawnych wykładnia w ...

Zasady prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 903

ZASADY PRAWA. Aby móc mówić o prawie konieczne jest poznanie pojęć: 1. Język prawny - to język, którym prawodawca posługuje się tworząc przepisy prawa. Funkcja sugestywna (normatywna, powinnościowa) np.: „obowiązany jest do...” Funkcja perf...

Zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1624

Zdarzenie prawne - zdarzenie, z którym prawo przedmiotowe łączy powstanie określonych skutków prawnych, którymi mogą być: powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego Rodzaje zdarzeń prawnych (na gruncie prawa cywilnego): a) zdarze...

Fakty i stosunki prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

1. FAKTY INDYFERENTNE PRAWNIE I FAKTY PRAWNE fakty indyferentne prawnie (obojętne prawnie) - nie interesuje się nimi prawo: rozmowa towarzyska, czytanie książki - nie wywołują skutków prawnych fakty prawne - takie zdarzenia lub zachowania podmiotów, które są unormowane przez prawo: kupowanie czego...

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1883

. WPROWADZENIE odpowiedzialność prawna - ponosi ją podmiot, jeśli poddaje się przewidzianym przez prawo negatywnym konsekwencjom zachowań, zdarzeń lub stanów rzeczy, które stanowią naruszenie obowiązków zawartych w normach prawnych odpowiedzialność podmiotowa - przesłanką jej jest wina podmiotu us...