Odpowiedzialność prawna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność prawna - strona 1 Odpowiedzialność prawna - strona 2 Odpowiedzialność prawna - strona 3

Fragment notatki:

. WPROWADZENIE odpowiedzialność prawna - ponosi ją podmiot, jeśli poddaje się przewidzianym przez prawo negatywnym konsekwencjom zachowań, zdarzeń lub stanów rzeczy, które stanowią naruszenie obowiązków zawartych w normach prawnych
odpowiedzialność podmiotowa - przesłanką jej jest wina podmiotu ustalona na podstawie oceny aktu woli lub procesu motywacyjnego sprawcy
odpowiedzialność przedmiotowa - ponoszona niezależnie od sprawstwa, z tytułu ryzyka, słuszności lub niesłusznego wzbogacenia odpowiedzialność ex lege - przewidziana dla przypadków polegających na naruszeniu obowiązków związanych z dokonywaniem czynności prawnych (powodują sankcję nieważności)
odpowiedzialność normatywna - konsekwencje nie dotykają realnie podmiotu z mocy prawa
odpowiedzialność realna - powoduje ją aktywne zachowanie podmiotu podjęte dobrowolnie lub na skutek aparatu państwa
w prawie publicznym - naruszenie obowiązków uruchamia z urzędu środki przymusu państwa, doprowadza to do poddania się przez podmiot ujemnym konsekwencjom prawnym
w prawie prywatnym - naruszenie obowiązków powoduje odpowiedzialność ex lege, nie powoduje automatycznego uruchomienia środków przymusu państwa
2. PODSTAWOWE TYPY ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRAWIE - patrz dalej
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA odp. konstytu cyjna - obowiązek poddania się przewidywanym przez prawo konstytucyjne konsekwencjom przez najwyższych funkcjonariuszy państwa za naruszenie Konstytucji lub innych ustaw w związku ze zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, orzeka o niej w Polsce Trybunał Stanu
delikt konstytucyjny - to nie przestępstwo, lecz zawinione naruszenie Konstytucji lub innej ustawy
organy podlegające odpowiedzialności konstytucyjnej - prezydent, prezes RM, członkowie RM, posłowie, senatorowie, prezesi NBP i NIK, członkowie KRRiTV, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych i osoby, którym prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem
Trybunał Stanu - organ władzy sądowniczej odrębny i niezależny od innych władz, członków wybiera Sejm, przewodniczącym jest z urzędu I prezes SN, postępowanie wykonawcze co do wyroków TS prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie
kary z tytułu odp. konst. - pozbawienie czynnego i biernego prawa wyborczego, zakaz zajmowania urzędów, utrata odznaczeń - wszystko to na okres od 2 do 10 lat
odpowiedzialność polityczna - odpowiedzialność za naruszenie norm politycznych, rozumianych jako reguły rządzenia i gry politycznej
odpowiedzialność parlamentarna - ponoszona solidarnie przez rząd lub indywidualnie przez jego członków wobec Sejmu z powodu utraty zaufania do władzy wykonawczej przez parlament
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

(…)

… za zobowiązania podatkowe - polega ona na możliwości egzekwowania zaległości podatkowych na zasadzie majątkowej odpowiedzialności osobistej - podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za ciążące na nim obowiązki wynikające z zobowiązań podatkowych, odpowiedzialności tej podlegają także płatnik, inkasent i osoby trzecie (np. rodzina)
Typy postępowań w związku z zadłużeniem przedsiębiorstwa:
postępowanie naprawcze
… pieniężnych i niepieniężnych), podlegają jej organy administraji rządowej i adresaci działań administracji
obowiązki pieniężne - uiszczanie podatków, opłat, grzywien, kar pieniężnych, wpłat na rzecz funduszy celowych
obowiązki niepieniężne - różne świadczenia rzeczowe, spełnienie nakazanych czynności, wydanie nieruchomości, opróżnienie lokalu itd.
egzekucja administracyjna - postać odpowiedzialności administracyjnej - postępowanie w ramach którego realizuje się normy sankcjonujące, interwencyjne i postinterwencyjne
Organy egzekucji administracyjnej pieniężnej:
urzędy skarbowe - aparat wykonawczy Ministra Finansów, organ I instancji w postępowaniu egzekucyjnym świadczeń pieniężnych, ustala i pobiera podatki oraz inne należności budżetowe, rozkładanie na raty i umarzanie zobowiązań podatkowych, przyjmowanie zgłoszeń obowiązku podatkowego, na czele urzędu skarbowego stoi naczelnik, izby skarbowe - organ II instancji w postępowaniu egzekucyjnym świadczeń pieniężnych na czele stoi dyrektor, i. s. nadzorują urzędy skarbowe, planują środki budżetowe na dotacje i dysponują nimi
poborca skarbowy - występuje w imieniu IS i US w egzekucji pieniężnej
Organy egzekucji administracyjnej niepieniężnej:
- terenowe organy administracji rządowej I instancji, właściwa miejscowo gmina w zakresie zadań własnych i zleconych
egzekutor - działa w imieniu powyższych w egzekucji niepieniężnej
Zasady egzekucji administracyjnej:
zagrożenia - egzekucja może być wszczęta jeśli wierzyciel po upływie terminu do wykonania przez podmiot obowiązku wysłał mu upomnienie zawierające groźbę skierowania postępowania na drogę administracyjną…

racjonalnego działania - organ prowadzący egzekucję musi stosować środki które bezpośrednio prowadzą do wykonania obowiązku i są najmniej uciążliwe dla zobowiązanego
poszanowania minimum egzystencji - lista rzeczy, wierzytelności i innych [praw majątkowych wyłączonych spod egzekucji
utrzymania przymusu w granicach niezbędnej potrzeby
stosowania wyłącznie środków przewidzianych przez ustawę
wszczęcia egzekucji…
… wykonanie decyzji o tymczasowym aresztowaniu
SĄDY POWSZECHNE:
Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, wojskowe i administracyjne (od 2004)
sądy powszechne - sprawują wym. spr. w zakresie nienależącym do pozostałych sądów, wykonują zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości przez sędziów, a z zakresu ochrony prawnej w sądach rejonowych przez referendarzy sądowych, sądy…
… sprawiające problemy w orzecznictwie
- rozstrzyganie zagadnień prawnych budzących wątpliwości w konkretnej sprawie
ZAKŁADY KARNE:
Służba więzienna w Polsce - jest apolityczna i paramilitarna, podlega Ministrowi sprawiedliwości, wykonuje funkcję izolacyjną i resocjalizacyjną
Jednostki Organizacyjne Służby Więziennej:
- Centralny Zarząd Służby Więziennej z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej na czele…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz