Prokuratura i jej organy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prokuratura i jej organy - strona 1 Prokuratura i jej organy - strona 2 Prokuratura i jej organy - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i rodzaje organów ścigania karnego. Organy ścigania - to organy , do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców . W Polsce są to prokuratura i policja .
Pozycja ustrojowa Prokuratury i jej organy. Prokuratura urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności . Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem , ściganie przestępstw , pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy. Prokuraturę w Polsce stanowią:
Prokurator Generalny
prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Kom isji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu .
Zadania i organizacja powszechnych jednostek prokuratury. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadania te Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli, podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności, prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania, zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, zaskarżanie niezgodnych z prawem uchwał organów samorządu terytorialnego lub rozporządzeń wojewody, koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe, współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa, współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych, opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz podejmowanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych.
JEDNOLITOŚCI - wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury tworzą jedną organizacyjną całość


(…)

…, w tym również o wydanie lub zmianę określonych przepisów. Prokurator Generalny i Naczelny Prokurator Wojskowy, przedstawia Prezydentowi RP wnioski w przedmiocie ułaskawienia osób skazanych przez sądy. Prokurator Generalny może określić funkcje w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, na które powołuje prokuratorów i odwołuje z pełnienia tych funkcji prokurator apelacyjny. Prokurator Generalny, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, może określić funkcje w wojskowych prokuraturach okręgowych i wojskowych prokuraturach garnizonowych, na które powołuje prokuratorów i odwołuje z pełnienia tych funkcji Naczelny Prokurator Wojskowy.
Zagadnienia z Organów Ochrony Prawnej
5

… pociąga za sobą pozbawienie możliwości awansowania przez okres trzech lat oraz niemożność udziału w tym okresie w kolegium prokuratury okręgowej, w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu prokuratorów, w Radzie Prokuratorów i w sądzie dyscyplinarnym oraz uzyskania utraconego stanowiska.
Art. 70 ust. 1 u. prok.
1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscyplinarne:
1)dla prokuratorów…
… postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który obrazy się dopuścił.
Prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy. Prokurator - funkcjonariusz publiczny prokuratury uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności prokuratorskich. Jako funkcjonariusz prokuratury strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw.
W II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej istniały trzy stopnie służbowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz