Prawna ochrona pracy

note /search

Rola i odpowiedzialność ławników w wymiarze sprawiedliwości.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1708

Rola i odpowiedzialność ławników w wymiarze sprawiedliwości. Art. 169 u. s. p. § 1. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. § 2. Ławnik nie może przewodniczyć na rozprawie i naradzie ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą, chyba że ustawy s...

Miejsce i rola Sądu Najwyższego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1456

Miejsce i rola Sądu Najwyższego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. SN funkcjonuje na podstawie uregulowań konstytucyjnych oraz ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym. Jest naczelnym organem wymiaru sprawiedliwości, sprawującym nadzór judykacyjny, czyli nadzór nad działalnością...

Minister Sprawiedliwości i jego rola

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

Minister Sprawiedliwości i jego rola w systemie władzy sądowniczej. MS jest to centralny organ administracji rządowej, odpowiedzialny za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. Aparatem pomocniczym Ministra Sprawiedliwo...

Prokuratura i jej organy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2331

Pojęcie i rodzaje organów ścigania karnego. Organy ścigania - to organy , do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców . W Polsce są to prokuratura i policja . Pozycja ustrojowa Prokuratury i jej organy. Prokuratura urząd państwowy powołany do stania na straży prawo...

Ustrój i organizacja sądów wojskowych.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1260

Ustrój i organizacja sądów wojskowych. Art. 647 k. p. k. § 1. Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy: 1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o: a) przestępstwa określone w rozdziałach XXXIX-XLIV Kodeksu karnego, b) przestępstwa popełnione przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołni...

Sądowy wymiar sprawiedliwości.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1610

Sądowy wymiar sprawiedliwości. W myśl art. 175 Konstytucji RP „Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.” Władzę sądownicza Konstytucja powierza sądom i trybunałom, podkreślając jednocześnie ich odrębność i niezależno...

Ustrój i organizacja sądów administracyjnych.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 2478
Wyświetleń: 6244

Ustrój i organizacja sądów administracyjnych. Sąd administracyjny to jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właś...

Sędziowie.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1869

Sędziowie. Sędzia - funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów , na zasadach niezawisłości i bezstronności. Sędziowie sądów powszechnych. Art. 178. 1. Sędziowie w spra...

Trybunał Stanu i Trybunału Konstytucyjny.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2541

rybunał Stanu i Trybunału Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny organ sądownictwa konstytucyjnego w P olsce , znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzę...

Ustrój i organizacja adwokatury.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2352

Ustrój i organizacja adwokatury. Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.  Adwokaci i aplikanci adwokaccy....