Ustrój i organizacja sądów administracyjnych.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2345
Wyświetleń: 5950
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój i organizacja sądów administracyjnych. - strona 1 Ustrój i organizacja sądów administracyjnych. - strona 2

Fragment notatki:

Ustrój i organizacja sądów administracyjnych. Sąd administracyjny to jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.(art.1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Sądami administracyjnymi są obecnie: wo jewódzkie sądy administracyjne orzekające w pierwszej instancji i Naczelny Sąd Administracyjny . Regułą więc jest, że skarga kierowana jest do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a dopiero jego orzeczenia kontrolowane są przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zarówno przed wojewódzkim sądem administracyjnym, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym obowiązuje zasada skargowości zabraniająca sądowi inicjowanie postępowania sądowego z urzędu; postępowanie sądowo-administracyjne może wszcząć wyłącznie strona wnosząc (odpowiednio) skargę (do wsa), skargę kasacyjną lub zażalenie (do NSA).
Organizację i działalność sądów administracyjnych w Polsce regulują trzy akty prawne:
Konstytucja RP (art.10, art.45, art.77-79, art.165 ust.2, art.166 ust.3 i artykuły 173-187),
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami)
Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego lub więcej województw. Dzieli się on na wydziały tworzone i znoszone przez Prezesa NSA. Wydziałem kieruje prezes, wice lub wyznaczony sędzia. Organami wojewódzkiego sądu administracyjnego są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne i kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego kieruje i reprezentuje sąd na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej, ma prawo do wglądu w czynności właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego z żądaniem wyjaśnienia i usunięcia uchybień, może uchylać zarządzenia administracyjne niezgodne z prawem. Prezesa i wice sądu wojewódzkiego administracyjnego powołuje Prezes NSA. Zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkich sądu administracyjnego składa się z sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, jego przewodniczącym jest prezes. Do zadań zgromadzenia należą: rozpatrywanie informacji prezesa o rocznej działalności sądu, przedstawianie Krajowej Radzie Sadownictwa kandydatów na sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania prezesa i wice wojewódzkiego sądu administracyjnego, ustalenie liczby, składu, wybieranie członków kolegium sądu, zgłaszanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.


(…)

… liczby, składu, wybieranie członków kolegium sądu, zgłaszanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.
Kolegium sądu ustala podział czynności, zasady przydzielania spraw sędziom, przedstawia opinię o kandydatach na sędziów. Przewodniczącym kolegium jest prezes sądu.
W wojewódzkim sądzie apelacyjnym pracują również asesorzy i referendarze sądowi. Naczelny Sąd Administracyjny i jego rola. NSA ma siedzibę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz