Sądy szczególne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądy szczególne - strona 1 Sądy szczególne - strona 2

Fragment notatki:

SĄDY SZCZEGÓLNE SĄDY ADMINISTRACYJNE
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
Według art. 1 ustawy- Prawo o ustroju sądów administracyjnych- sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi a organami administracji rządowej. Kontrola ta jest wykonywana pod względem zgodności z prawem (kryterium legalności).
Z art. 184 Konstytucji wynika, że kontrola ta obejmuje orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.
Według art.2 sądami administracyjnymi są: NSA oraz wojewódzkie sądy administracyjne.
Art.3 mówi o właściwości w ramach sądownictwa administracyjnego. Zasadą jest, że wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrują sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych w pierwszej instancji. NSA sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania, a więc jest to nadzór judykacyjny i polega w szczególności na rozpoznawaniu środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych i podejmowaniu uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne. NSA rozpatruje również inne sprawy należące do ich właściwości na wniosek ustaw szczególnych.
PREZES NSA
Prezes NSA jest organem kadencyjnym. Prezesa NSA powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA. Prezes NSA kieruje pracami tego Sądu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
SĘDZIOWIE
Wymagania na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego są określone w art.6 ustawy, natomiast wymagania na stanowisko sędziego NSA- w art.7 ustawy.
ORGANY WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO:
prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego ORGANY NSA
Prezes NSA, Zgromadzenie ogólne Sędziów NSA oraz Kolegium NSA
IZBY NSA
Izba Finansowa, Izba Gospodarcza, Izba Ogólnoadministracyjna SĄDY WOJSKOWE
Orzekają jedynie w sprawach karnych. Specyficzny jest tu krąg podsądnych: żołnierze w czynnej służbie wojskowej, wyjątkowo pracownicy cywilni wojska.
W pierwszej instancji rozpoznają sprawy sądy garnizonowe. W postępowaniu odwoławczym orzekają sądy okręgowe. Sądy okręgowe są właściwe ponadto w pierwszej instancji co do przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym. Apelacje wówczas rozpoznawane są przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego, który sprawuje nadzór nad działalnością sądów wojskowych w zakresie orzekania. Nadzór administracyjny sprawowany jest natomiast przez Ministra Sprawiedliwości, a nadzór służbowy przez Ministra Obrony Narodowej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz