Ustrój i organizacja adwokatury.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój i organizacja adwokatury. - strona 1 Ustrój i organizacja adwokatury. - strona 2

Fragment notatki:

Ustrój i organizacja adwokatury. Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 
Adwokaci i aplikanci adwokaccy. Adwokat jest to prawnik udzielający porad prawnych i prowadzący sprawy klientów w sądzie . Może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie a także w formie handlowych spółek osobowych . Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką - praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora hab ilitowanego w dziedzinie prawa są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.
Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów.
Aplikant adwokacki jest to osoba przyuczająca się do zawodu najczęściej magister prawa, odbywający aplikację adwokacką , radcowską , notarialną , sądową , prokuratorską lub komorniczą . Aby ukończyć aplikację, należy przejść cykl szkoleniowy przewidziany programem aplikacji, trwający od 3 do 3,5 roku (w zależności od rodzaju aplikacji), na który składają się zajęcia teoretyczne (najczęściej raz w tygodniu) oraz zajęcia praktyczne w sądach, prokuraturach, urzędach lub kancelariach prawnych. Ukończenie aplikacji daje możliwość podejścia do egzaminu zawodowego, składającego się z części pisemnej i ustnej. Po pozytywnym złożeniu egzaminu nabywa się uprawnienia zawodowe.
Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata. Art. 80 u. adw.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b. Art. 81 u. adw.
1. Kary dyscyplinarne są następujące:
1)upomnienie,
2)nagana,
3)kara pieniężna,
4)zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat,
5)wydalenie z adwokatury.
2. Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat.


(…)

… do organu samorządu adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Art. 91 u. adw.
1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają:
1)sąd dyscyplinarny izby adwokackiej,
2)Wyższy Sąd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz