Ustrój i organizacja adwokatury-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ustrój i organizacja adwokatury-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Ustrój i organizacja adwokatury.
Ustrój i organizacja adwokatury zostały prawnie określone w ustawie o adwokaturze z dnia 22 maja 1982 r. Adwokatura świadczy obsługę i pomoc prawną, współdziała w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Adwokatura jest zorganizowana na zasadach samorządu zawodowego, stanowi ją ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Do zadań samorządu zawodowego adwokatury należy: tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury, reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata, doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów, ustalenie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzenie nim. Adwokat świadczy pomoc prawną. W szczególności udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądem i urzędami w interesie i na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych. Adwokaci i aplikanci mający siedzibę na danym terenie stanowią izbę adwokacką. Zakres terytorialny izby określa NRA. Organami adwokatury są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna. NRA, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość prawną. Wybory do organów adwokatury i izb adwokackich i zespołów są tajne przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Kadencja organów adwokatury trwa 3 lata. NRA składa Prezydentowi coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia informacje problemowe. Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci, mający siedzibę na terenie izby, której zasięg określa NRA. Organami izby adwokackiej są: zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód, okręgowa rada adwokacka, sąd dyscyplinarny, komisja rewizyjna.
Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią delegaci wybrani w proporcji do liczby członków izby, ustalonej przez NRA, nie mniej niż 6 delegatów z każdej izby. Zjazd odbywa się co 3 lata. Zwołuje go NRA. Do zadań należy: wybór prezesa NRA, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej, wybór członków NRA, wybór członków i zastępców członków WSD i WKR, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań NRA, WSD, WKR, wytyczanie kierunków działania samorządu adwokackiego i ustalanie ilości izb adwokackich. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z 23 członków i 3 zastępców członków. Członkowie WSD wybierają spośród siebie 1 lub 2 wiceprezesów. WSD w składzie 3 sędziów rozpatruje jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w I instancji przez sądy dyscyplinarne. Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansową i gospodarcza działalności NRA oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury. Składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i 4 członków oraz 2 zastępców członków.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz