Sędziowie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sędziowie. - strona 1 Sędziowie. - strona 2 Sędziowie. - strona 3

Fragment notatki:

Sędziowie. Sędzia - funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów , na zasadach niezawisłości i bezstronności.
Sędziowie sądów powszechnych. Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
Art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony. Art. 180. 1. Sędziowie są nieusuwalni. 2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie. 3. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa. 4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku. 5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia. Art. 181. Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Sędziowie sądów wojskowych. Podstawą formalną działalności sądów wojskowych jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz kpk w pewnym zakresie. Sędzią sądu wojskowego może być oficer pełniący zawodowo stałą służbę, który korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich jest nieskazitelnego charakteru, ukończył studia prawnicze, złożył egzamin sędziowski, odbył co najmniej 3 letni staż na stanowisku asesora w sądzie wojskowym, ukończył 29 lat. Sędziów powołuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Prawa i obowiązki sędziów sądów wojskowych są takie same jak sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego. Sędziowie korzystają z immunitetu formalnego, z tym że o zatrzymaniu powiadamia się natychmiast prezesa wojskowego sądu okręgowego. Może on nakazać zwolnienie sędziego wojskowego. O fakcie zatrzymania prezes powiadamia Krajową Radę Sądownictwa, Ministra Sprawiedliwości i Ministra obrony Narodowej. Sędziowie są nieusuwalni ze swojego stanowiska. Stosunek służbowy sędziego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli sędzia zrzekł się urzędu lub ukończył 60 lat. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów sądów wojskowych jest identyczna z odpowiedzialnością sędziów sądów powszechnych. Ponoszą oni odpowiedzialność przed sądami dyscyplinarnymi za wykroczenia oraz za przewinienia dyscyplinarne. Przewinieniem jest naruszenie obowiązków sędziego, uchybienie powadze stanowiska sędziego, naruszenie dyscypliny wojskowej oraz zasad honoru i godności żołnierskiej. Kary dyscyplinarne są identyczne dal sędziów wojskowych jak sędziów sądów powszechnych , z tym że orzekając karę o złożenie sędziego z urzędu sądy dyscyplinarne mogą wystąpić o pozbawienie ukaranego stopnia oficerskiego. Sędzia ukarany usunięciem lub przeniesieniem na inne miejsce służbowe nie może być przez 5 lat wyznaczony na wyższe sta

(…)

… administracyjnych. Sędziów sądów administracyjnych do pełnienia urzędu powołuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie sądów administracyjnych są powoływani na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego albo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są oni niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Kandydat na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego musi mieć ukończone 35 lat, dobry stan zdrowia, wyróżniać się wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, pracować, co najmniej 8 lat na stanowisku sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza lub 10 lat w pozostałych instytucjach publicznych na stanowiskach związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa administracyjnego. Kandydatem na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego może być prawnik wyróżniający się wiedzą z dziedziny administracji publicznej i prawa administracyjnego, pracował 10 lat na stanowiskach sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego lub notariusza, ma ukończone 40 lat. Status, prawa i obowiązki sędziów sądów administracyjnych są takie jak sędziów sądów powszechnych z wyjątkiem przejścia w stan spoczynku sędziów Naczelnego Sądu…
… wyjaśnienia. Następnie rzecznik kieruje wniosek do sądu dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne jest jawne, poza wyjątkami. Obwinionemu przysługuje obrońca spośród sędziów lub adwokatów. Od wyroku w 1 instancji przysługuje odwołanie. Niezależność i niezawisłość sędziowska. Niezawisłość sędziowska - konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą sędzia rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz