Sądy powszechne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądy powszechne - strona 1 Sądy powszechne - strona 2 Sądy powszechne - strona 3

Fragment notatki:

SĄDY POWSZECHNE WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI jest to działalność sądów polegająca na konkretyzowaniu i realizowaniu norm prawnych w celu ochrony praworządności.
SĄDY GRODZKIE
Sądom grodzkim ustawa powierza rozpoznawanie spraw:
o wykroczenia w pierwszej instancji,
o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2,
o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników,
o pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.
SĄDY POWSZECHNE
Sądami powszechnymi są sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe. Sprawy należące do sądów powszechnych rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawami do właściwości sądów okręgowych. Sądy okręgowe rozpoznają ponadto środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych, środki odwoławcze od orzeczeń sądów okręgowych wydanych w pierwszej instancji rozpoznają sądy apelacyjne.
ZASADY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Ustawa wymienia następujące zasady:
powoływania sędziów przez Prezydenta RP na wniosek KRS,
udziału czynnika społecznego w rozpoznawaniu spraw,
wydawania wyroków w imieniu RP,
nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego,
jawności postępowania,
instancyjności postępowania.
ZASADA JEDNOLITOŚCI SĄDÓW- sądy wydają wyroki w imieniu RP; jednolita struktura sądów oraz jednolita podstawa orzekania, którą jest prawo.
NIEZALEŻNOŚĆ SĄDÓW oznacza, iż orzeczenie sądowe nie może być zmienione zarówno przez organy prawodawcze, jak i wykonawcze.
NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIÓW polega natomiast na ich podległości jedynie Konstytucji i ustawom. Orzekają oni wyłącznie na podstawie ustawy (umowy międzynarodowej, rozporządzenia z mocą ustawy) i zgodnie z własnym sumieniem.
GWARANCJE ZASADY NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIOWSKIEJ
powoływanie sędziów przez Prezydenta RP na wniosek KRS,
powoływanie na czas nieoznaczony,
nieusuwalność sędziego poza przypadkami określonymi w ustawie,
immunitet sędziowski,
niepołączalność i apolityczność,
wynagrodzenie odpowiadające godności pełnionego urzędu.
Immunitet sędziowski polega na uzależnieniu zatrzymania lub pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej od zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nietykalności nie dotyczy zatrzymanie na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.


(…)

… składa się z sędziów sądu okręgowego oraz delegatów sędziów sądów rejonowych.
WYDZIAŁAY SĄDU REJONOWEGO
cywilny, 2) karny, 3) rodzinny i nieletnich (sąd rodzinny), 4) pracy (sąd pracy), 5) ksiąg wieczystych
WYDZIAŁY SĄDU OKRĘGOWEGO
cywilny, 2) karny, 3) penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, 4) pracy (sąd pracy), 5) gospodarczy (sąd gospodarczy)
WYDZIAŁY SĄDU APELACYJNEGO
cywilny, 2…
… ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 29 lat,
ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra,
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego,
złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski,
pracował w charakterze asesora sądowego lub prokuratorskiego co najmniej 3 lata lub referendarza sądowego co najmniej 5 lat.
Wymagania aplikacji, asesury i egzaminu nie dotyczą m.in. profesorów, doktorów habilitowanych nauk prawnych, prokuratorów, adwokatów i notariuszy.
APOLITYCZNOŚĆ
W okresie zajmowania stanowiska sędzia nie może należeć do partii politycznej ani brać udziału w żadnej działalności politycznej.
ŁAWNICY
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz