Prawo konstytucyjne - strona 7

note /search

Pojęcie praw podstawowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1400

. Pojęcie praw podstawowych. Prawa podstawowe - prawa zagwarantowane w konstytucji danego państwa, przy czym cześć z nich przysługuje tylko obywatelom tego państwa, a część wszystkim osobom znajdującym się na obszarze jego jurysdykcji. W niektórych konstytucjach regulacje dotyczące podstawowych pr...

Pojęcie skargi konstytucyjnej i jej cele

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1351

Pojęcie skargi konstytucyjnej i jej cele. Szczególne uprawnienie przysługujące osobom fizycznym lub osobom prawnym do ochrony przed sądem przysługującej jej praw i wolności w szczególnym trybie w przypadku jej naruszenia przez akty organów państwowych lub czynności tych organów. Cele: ochrona pr...

Pojęcie zasad konstytucyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 3381

Pojęcie zasad konstytucyjnych Zasady konstytucyjne (ustroju) - 1)naczelne, najważniejsze rozstrzygnięcia charakteryzujące ustrój państwa, zawarte w konstytucji (jeśli państwo taka posiada); 2)Normy prawne zawarte w konstytucji, których szczególna doniosłość wyraża się, że: A) z norm tych wynikają i...

Pojecie i cechy suwerenności

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1337

Pojecie i cechy suwerenności. Suwerenność - władza pierwotna, trwała, niezależna w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych i prawnie nieograniczona Cechy: 1) Pierwotny charakter - nie wyprowadza się jej od żadnej innej władzy w państwie ani poza nim (w przypadku prób uzasadnienia pochodzenia władz...

Pojęcie konsultacji ludowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 833

Pojecie konsultacji ludowych. Konsultacja ludowa - wyrażenie przez zbiorowy podmiot suwerenności w drodze głosowania, opinii w jakiejś sprawie. W od­różnieniu od rezultatów referendum wyniki konsultacji ludowej nie ma­ją charakteru wiążącego. Mają jednak (zazwyczaj duże ) znaczenie po­lityczne. In...

Pojecie prawa wyborczego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1029

.  Pojecie prawa wyborczego. Prawo wyborcze w nauce prawa konstytucyjnego nie jest rozumiane jednoznacznie. P rawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym - ogół norm prawnych regulujących przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz ustalenie składu orga­nów przedstawicielskich . Prawo wyborcze w znac...

Prawo a wolność jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1176

Prawo a wolność jednostki. Prawa obywatelskie -uprawnienia obywatela danego państwa wynikające z prawa w znaczeniu przedmiotowym i służące do ochrony interesów obywatela . W razie sporu z organem państwowym oby­watel powinien podać podstawę prawną, na której opiera swoje uprawnienie. Należy przy ty...

Problem granic władzy suwerennej

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1288

Problem granic władzy suwerennej. Zakres władzy suwerennej jest w praktyce determinowany choćby przez czynniki obiektywne, gospodarcze, materialne. Teorie granic władzy suwerennej w stosunkach wewnętrznych: -w ka­tolickiej doktrynie państ...

Problem nazwy prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2212

Problem nazwy prawa konstytucyjnego Spotykamy tu najczęściej 3 określenia: prawo konstytucyjne - termin pojawił się pod koniec XVIII wieku we Francji, związany z ideologią rewolucji francuskiej, oddaje ono związek, jaki zachodzi pomiędzy przedmiotem norm konstytucyjnych a przedmiotem norm niższego...