Prawo konstytucyjne - strona 6

Normy niezmienne w konstytucjach europejskich i ich rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5257

Normy niezmienne w konstytucjach europejskich i ich rodzaje Kategorie postanowień konstytucyj­nych niepodlegających zmianie, nawet w sposób przewidziany do zmiany kon­stytucji oznacza to równocześnie ograniczenie materii, których zmiany konsty­tucyjne mogą dotyczyć. Jako przykład można zwrócić uwa...

Obywatelstwo a przynależność państwowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3619

. Obywatelstwo a przynależność państwowa. 1.Obywatelstwo -znaczenie wewnętrzne (regulowane przez prawo wewnętrzne poszczególnych krajów, określające status jednostki w stosunkach wewnętrznych) Przynależność państwowa -znaczenie zewnętrzne (status jednostki w stosunkach międzynarodowych, wobec innyc...

Pojęcie źródeł prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1043

. Pojęcie źródeł prawa konstytucyjnego Źródło prawa - każdy akt prawotwórczy (akt normatywny), tj. akt zawierający chociaż jedną normę generalną, mogący być podstawą prawną rozstrzygnięć indywidualnych Źródła prawa materialne - czynniki, ...

Poj_ęcie funkcji konstytucji i funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1477

Pojęcie funkcji konstytucji. Funkcja konstytucji oznacza zespół różnorakich skutków społecznych, jakie stale (w danej społeczności), w odniesieniu do określonej sfery rzeczywistości wywoływane są istnieniem konstytucji. Inny­mi słowy, funkcja konstytucji to nic innego, jak rola jaką konstytucja mo...

Poj_ęcie i istota podstawowych obowiązków jednostek

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1022

Pojęcie i istota podstawowych obowiązków jednostek. Obowiązek konstytucyjny - wyrażony w konstytucji, skierowany do jednostki nakaz lub zakaz określonego zachowania w danej sytuacji; w niektórych państwach (np. Szwajcarii) zarówno doktryna, jak i sądy oraz naczelne organy państwowe stoją na stanowi...

Pojęcie i rodzaje systemów wyborczych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1617

Pojęcie i rodzaje systemów wyborczych. a) Pojęcie systemu wyborczego System wyborczy rozumiany być może dwojako: 1) System wyborczy sensu largo oznacza ogół zasad określających tryb przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz podziału mandatów. Stanowi jakby sumę wszystkich zasad prawa wyborczego...

Pojęcie i klasyfikacja systemu partyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 896

Pojęcie systemu partyjnego. U podwalin ustrojów demokratycznych leży wolność zrzeszania się obejmująca nie tylko wolność tworzenia partii politycznych, ale też wolność działania. Nie oznacza to jednak, że istnienie partii politycznych jest koni...

Pojęcie partii politycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 847

Pojęcie partii politycznej. Partie -organizacje zrzeszające na zasadach równości i dobrowolności obywateli w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształto­ wanie polityki państwa. Ustawa o partiach politycznych z 27.6.1997 r. (art. 1 ust. 1) uzupełnia tę definicję dwoma elementami: partia pol...

Pojęcie plebiscytu w prawie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1204

Pojęcie plebiscytu w prawie konstytucyjnym. W prawie międzynarodowym termin ten oznacza oświadczenie wyrażone w głosowaniu ludności związanej z pewnym obszarem, tj. miesz­kającej na nim lub tam urodzonej, w kwestii przyłączenia tego obszaru do określonego państwa lub utworzenia z tego obszaru odrę...

Pojęcie praw człowieka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 924

Pojęcie praw człowieka. Prawo pierwotne w stosunku państwa, przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję w społeczeństwie. Rzadko terminowi temu nadawane jest nieco inne znaczenie. Nieliczni uważają, że odnosi się ono tylko do tych praw jednostki, zagwar...