Pojęcie i rodzaje systemów wyborczych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje systemów wyborczych - strona 1 Pojęcie i rodzaje systemów wyborczych - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i rodzaje systemów wyborczych. a) Pojęcie systemu wyborczego System wyborczy rozumiany być może dwojako:
1) System wyborczy sensu largo oznacza ogół zasad określających tryb przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz podziału mandatów. Stanowi jakby sumę wszystkich zasad prawa wyborczego ustanowio­nych w normach prawnych. Jego podstawowym elementem jest, więc prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym.
2) System wyborczy sensu stricte oznacza ogół zasad ustalania wyni­ków wyborów. W tym znaczeniu używa się właśnie zwykle pojęcia systemu wyborczego.
Mówi się o prawie podmiotowym (bierne, czynne) i przedmiotowym (ogół norm regulujących przeprowadzanie wyborów). b) Rodzaje systemów wyborczych W drugim z podanych znaczeń, tzn. w przypadku systemu wyborcze­go sensu stricto występować może wiele wariantów (oblicza się, że jest ich ponad 300). Konkretny kształt sposobu ustalania wyników wybo­rów w danym kraju nie jest przypadkowy. Ze względu na jego wpływ na skład organów przedstawicielskich zawsze wywołuje on szerokie dy­skusje. Dzieje się tak dlatego, że przy danym stopniu poparcia wybor­ców dla poszczególnych kandydatów bądź list, poprzez wprowadzenie różnych systemów wyborczych osiągnąć można różny efekt, jeśli chodzi o skład polityczny organów przedstawicielskich.
Zasadniczo wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje systemów wybor­czych i różne ich odmiany:
1. Systemy większościowe Historycznie ukształtowały się one wcześniej. Charakteryzują się one tym, że mandat przyznaje się temu kandydatowi w okręgu jednomandatowym lub tej li­ście w okręgu wielomandatowym, która uzyska największą liczbę głosów (na marginesie należy zauważyć, iż nie jest prawdą, jakoby systemy te mogły funkcjonować tylko w okręgach jednomandatowych) 2. Systemy proporcjonalne W okresie francuskiej rewolucji 1789 r. zaczęto szerzej zwracać uwagę na wszelkie aspekty równości praw politycznych. Zaowocowało to m.in. poszukiwaniami nowych, sprzyjających równości, rozwiązań w zakresie prawa systemu wyborczego lepiej oddających relację między dwiema wielkościami: ilością głosów oddanych w wyborach na dane ugrupowa­nie a liczbą otrzymanych przez nie mandat~. Pojawiła się idea stwo­rzenia proporcjonalnego systemu wyborczego (Condorcet, Gergonne). Od tego czasu zaproponowano wiele jego wariantów. Cechą ich wszystkich jest dążenie do zapewnienia podziału mandatów wyborczych pomiędzy poszczególne ugrupowania, komitety wyborcze itp., które wystawiły li­sty wyborcze, proporcjonalnie do liczby głosów oddanych na nie w wy­borach. Uzasadnia się to tym, że skoro lud rządzi wybierając większo­ścią głosów przedstawicieli, to ich poglądy powinny odzwierciedlać roz­kład opinii wśród wyborców. Każdy powinien mieć więc równy wpływ na stanowisko wyrażane przez parlamentarzystów.


(…)

względnej - kandydat lub lista musi otrzymać więcej głosów niż konkurenci. Ponieważ wystarczy tu tylko większość zwykła, a tę łatwo jest osiągnąć, nie ma potrzeby przeprowadzania II tury wyborów i cały proces wyborczy ulega uproszczeniu. …
… przy­dziela się tym listom, które w wyniku tego działania uzyskały najwięk­sze ilorazy.
Stworzono wiele systemów proporcjonalnych. Tylko niektóre z nich znalazły praktyczne zastosowanie. Do używanych współ­cześnie najczęściej należą:
1.System d'Hondta. Polega on na tym, że liczbę głosów oddanych na poszczególne listy wyborcze dzieli się przez kolejne liczby naturalne. Otrzymane w ten sposób ilorazy grupuje…
… d'Hondta w oparciu o kolejne najwyższe ilorazy.
3. System Hare'a-Niemeyera. Polega on na tym, że liczbę głosów od­danych na każdą z list wyborczych dzieli się przez sumę ważnie odda­nych głosów na wszystkie listy. Otrzymane wyniki mnoży się przez licz­bę mandatów przypadających na dany okręg. Następnie ustala się liczbę mandatów przypadających na poszczególne listy. Odpowiada ona liczbie całkowitej…
… mieszany, system wyborczy do niemieckiego Bundestagu. Jest to w istocie wersja systemu proporcjonalnego, nazywana zracjonalizo­wanym systemem proporcjonalnym.
Rodzaje większościowych systemów wyborczych.
Istnieją dwa rodzaje systemów większościowych:
1.System większości bezwzględnej - kandydat lub lista muszą uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy wyniku takiego nie osiągnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz