Pojecie prawa wyborczego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojecie prawa wyborczego - strona 1

Fragment notatki:

.  Pojecie prawa wyborczego.
Prawo wyborcze w nauce prawa konstytucyjnego nie jest rozumiane jednoznacznie. P rawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym - ogół norm prawnych regulujących przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz ustalenie składu orga­nów przedstawicielskich . Prawo wyborcze w znaczeniu podmiotowym - określone prawo obywatela, a raczej ogół jego uprawnień wyborczych . Nie można przy tym zapominać, że upraw­nienia te przyznane są przez prawo wyborcze w znaczeniu przedmioto­wym. Czynne prawo wyborcze - całokształt przepisów uprawniających obywateli do wpływania na kreowanie orga­nów przedstawicielskich poprzez wybory. Z podmiotowego punktu wi­dzenia chodzi tu o prawo obywatela do głosowania w wyborach i do podejmowania innych czynności wyborczych. Bierne prawo wyborcze - ogół norm prawnych określających warunki, jakim musi od­powiadać obywatel, aby mógł kandydować i być wybranym do organu przedstawicielskiego. Innymi słowami mówiąc chodzi tu o prawo wy­ bieralności (prawo do kandydowania i do uzyskania mandatu w wyniku wyborów).
Zarówno bierne, jak i czynne prawo wyborcze nie zajmuje się fak­tycznymi uwarunkowaniami, szansami itp. mogącymi mieć wpływ na korzystanie przez jednostkę z prawa wyborczego (np. członkowie kie­rowniczych gremiów partii politycznych łatwiej mogą znaleźć się na li­stach kandydatów do organów przedstawicielskich niż osoby nie mające poparcia żadnej organizacji).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz