Wykładnia przepisów prawnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładnia przepisów prawnych - strona 1 Wykładnia przepisów prawnych - strona 2 Wykładnia przepisów prawnych - strona 3

Fragment notatki:

. WPROWADZENIE wykładnia przepisów prawnych (egzegeza prawnicza, interpretacja prawa) - zespół czynności polegających na formułowaniu jednoznacznych, generalnie-abstrakcyjnych norm z treści przepisów prawnych
wykładnia w znaczeniu pragmatycznym - proces objaśniania przepisów prawnych
wykładnia w znaczeniu apragmatycznym - rezultat tego procesu
reguły walidacyjne - reguły wykładni prawa, rozwiązujące problemy związane z obowiązywaniem prawa, dotyczą: zasad ustalania obowiązywania norm prawnych wyrażonych explicite w przepisach prawnych, uznawania za obowiązujące norm stanowiących konsekwencje norm wyrażonych explicite w przepisach prawnych, uznawania za obowiązujące norm prawa zwyczajowego i precedensowego w prawie stanowionym itp.
2. PRZYKŁAD - nieważne
3. PODMIOTY DOKONUJĄCE WYKŁADNI wykładnia abstrakcyjna - rozstrzyga wątpliwości prawne bez związku z konkretnym przypadkiem
wykładnia konkretna - rozstrzyga wątpliwości prawne w związku z konkretną sprawą
Podział wykładni ze względu na podmiot jej dokonujący: wykładnia autentyczna - formalna wykładnia, dokonuje jej prawodawca, który ustanowił prawo, a następnie sam je interpretuje - ustala on co jest poprawnym rozumieniem tekstu prawnego (najczęściej Minister Finansów)
cuius est conderese eius est interpretar i - “kto jest upoważniony do tworzenia prawa, może je interpretować” - przykład wnioskowania a maiori ad minus (czyli argumentum a fortiori )
wykładnia legalna - dokonywana przez organ, który z mocy prawa uzyskał kompetencje do prowadzenia wykładni powszechnie obowiązującej (do 1997 miał je TK, do 1989 Rada Państwa PRL)
wykładnia legalna delegowana (urzędowa) - szczególne upoważnienie do dokonywania legalnej wykładni określonych przepisów przez wskazany organ państwa zawarte jest w treści aktu normatywnego zawierającego podstawową regulację pewnej dziedziny prawa lub w akcie który taki organ powołuje do życia
wykładnia operatywna (praktyczna) - dokonywana przez sądy i organy administracji w toku rozpatrywania indywidualnych spraw, wiąże formalnie jedynie w sprawie rozpatrywanej
Wykładnia Sądu Najwyższego: - rozpoznaje skargi kasacyjne wnoszone przez strony od orzeczeń sądu II instancji, jeśli strona stawia zarzut sprzeczności takiego orzeczenia z prawem, jeśli SN uzna kasację to uchyli orzeczenie II instancji i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia - wtedy sąd ponownie rozpatrzający jest związany wykładnią SN (inne sądy i inne składy sędziowskie SN nie są nią związane)
- podejmuje uchwały, jeśli uzna że celowe jest wyjaśnienie niejasnych przepisów, do podjęcia tych uchwał dochodzi na wniosek określonej osoby (np. RPO, MS, Prezes SN) uchwały zawierające odpowiedź na pytanie prawne zapadają w składzie 7 sędziów, nie wiążą one nikogo bezpośrednio


(…)

… jej sprecyzowania jest oceniony przez interpretatora jako wystarczający dla określonych potrzeb
odstępstwa od wykładni dosłownej - jeśli w przepisach umieszczona jest definicja legalna, lub gdy następuje złamanie zasady racjonalności prawodawcy (norma jednoznaczna językowo jest sprzeczna z celami regulacji)
wykładnia korygująca - przypisanie normie znaczenia zmodyfikowanego w wyniku zastosowania reguł funkcjonalnych
wykładnia rozszerzająca - przypisanie normie szerszego zakresu (pierwszeństwo ma wykładnia systemowa i funkcjonalna)
wykładnia zwężająca -przypisanie normie węższego zakresy na podstawie reguł wykładni pozajęzykowej
Ograniczenia:
- wykładni korygującej nie można stosować: do definicji legalnych, przepisu wyznaczającego kompetencje organowi
- wykładni rozszerzającej nie można stosować…
… przepisów prawnych przy wykorzystaniu reguł znaczeniowych i konstrukcyjnych języka prawnego i naturalnego, a także na zastosowaniu reguł poprawnego myślenia i reguł logiki prawniczej
SYSTEMOWE REGUŁY INTERPRETACYJNE
Wyróżniamy trzy ich grupy: 1 - dyrektywy odwołujące się do postulatów zupełności i niesprzeczności systemu prawa, 2 - opierające się na właściwościach struktury systemu prawa i budowy aktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz