Umowa bankowa - kredyt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa bankowa - kredyt - strona 1 Umowa bankowa - kredyt - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych:
a) zabezpieczenie rzeczowe (materialne) - zabezpieczyciel
odpowiada za dług jednym przedmiotem majątkowym
b) zabezpieczenie osobiste (prawne) - zabezpieczyciel odpowiada
całym swym majątkiem (także przyszłym)
Formy zabezpieczenia rzeczowego:
a) zastaw - ograniczone prawo rzeczowe upoważniające wierzyciela
(zastawnika) do zaspokojenia wierzytelności z rzeczy ruceconomj
obciążonej prawem zastawu, bez względu na to, czyją jest ona
własnością (zastawca); umowa o ustanowienie zastawu jest umową
realną (rzecz objęta zastawem musi być w momencie zawarcia umowy
oddana w posiadanie wierzyciela); przedmiotem zastawu mogą być
również zbywalne prawa majątkowe (wierzytelności i prawa z papierów
wartościowych), ale wtedy umowa musi być zawarta na piśmie z datą
poświadczoną notarialnie lub urzędowo; zaspokojenie zastawnika z
rzeczy obciążonych zastawem następuje na drodze sądowego
postępowania egzekucyjnego;
b) zastaw rejestrowy - w tym przypadku rzecz obciążona zastawem
pozostaje w posiadaniu właściciela (zastawcy), który może nadal z niej
korzystać; zastaw rejestrowy może być ustanowiony w celu
zabezpieczenia wierzytelności banków, państwowych osób prawnych,
gmin oraz innych podmiotów; do ustanowienia zastawu rejestrowego
konieczna jest umowa zastawnicza (zawarta na piśmie pod rygorem
nieważności) oraz wpis do rejestru zastawów prowadzonego przez sąd
rejonowy; zastaw może obejmować także rzeczy przyszłe;
c) hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe upoważniające wierzyciela
do zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości oraz praw związanych
z nieruchomością, a należących do zabezpieczyciela i pozostających w
jego posiadaniu (właściciel nieruchomości może nią rozporządzać
dobrowolnie i w sposób nieograniczony, o ile doprowadzi to do
zmniejszenia wartości hipoteki poniżej kwoty zabezpieczonej
wierzytelności);
d) subintabulat - hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
do której stosuje się przepisy zastawu na wierzytelności;
e) przewłaszczenie na zabezpieczenie - polega na przeniesieniu
przez dłużnika na wierzyciela prawa własności rzeczy ruceconomj lub


(…)

… z weksla można
dochodzić w trybie postępowania nakazowego (przyspieszonego i
uproszczonego);
d) poręczenie wekslowe (aval) - powstaje przez złożenie przez
poręczyciela podpisu na wekslu wystawionym przez kredytobiorcę;
powoduje to w razie niespłacenia kredytu odpowiedzialność solidarną
poręczyciela i dłużnika za dług;
e) przejęcie długu - polega na zamianie osoby po stronie dłużnika, do
którego może dojść na podstawie umowy pomiędzy kredytodawcą a
osobą trzecią za zgodą dłużnika lub na podstawie umowy pomiędzy
dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą banku; umowa o przejęcie długu
powoduje, że dotychczasowy dłużnik przestaje nim być;
f) przystąpienie do długu - polega na pojawieniu się po stronie
kredytobiorcy dodatkowych osób, odpowiadających za dług solidarnie z
dotychczasowym dłużnikiem.

… spłaty
długu przez poręczyciela, przysługuje mu regres w stosunku do
dłużnika; można także poręczać za poręczyciela (podporęczyciel
odpowiada wtedy solidarnie z poręczycielem i dłużnikiem);
b) ubezpieczenie kredytu - umowa ubezpieczenia zawierana
pomiędzy bankiem a zakładem ubezpieczeń lub kredytobiorcą a
zakładem ubezpieczeń, w której zakład zobowiązuje się do zapłaty
określonego odszkodowania…
… bankowi zablokowanie określonej kwoty pieniężnej na swoich
rachunkach bankowych i jednocześnie upoważnia bank do pokrycia z
tych środków zadłużenia w przypadku opóźnień w spłacie kredytu;
h) przelew wierzytelności na zabezpieczenie - umowa o cesję
wierzytelności powoduje przejście praw dotychczasowego wierzyciela
(cedenta) na drugą stronę (cesjonariusza); umowa ta nie wymaga zgody
dłużnika; w razie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz