Prawo we współczesnym świecie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo we współczesnym świecie - strona 1 Prawo we współczesnym świecie - strona 2 Prawo we współczesnym świecie - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO STANOWIONE (CIVIL LAW, PRAWO USTAWOWE) Stanowienie prawa - świadomy, celowy, prospektywny, konstytutywny i formalny akt decyzyjny podjęty z upoważnienia lub przez sam organ państwa, w wyniku którego powstaje akt prawodawczy formalność stanowienia prawa - dokonują go kompetentne organy władzy publicznej, w drodze odpowiedniej procedury i nadania aktom prawnym określonej formy, akty te podlegają podaniu do wiadomości publicznej w określony sposób
prospektywność stanowienia prawa - zwrócone jest ono ku przyszłości, normują sytuację w stosunku do nieokreślonej liczby stanów rzeczy i wobec rodzajowo wskazanych adresatów
konstytutywność stanowienia prawa - wraz z aktem stanowienia na mocy decyzji odpowiedniego organu wprowadza się lub usuwa się z systemu prawa pewne normy prawne
recepcja prawa - obce akty normatywne uznaje się za obowiązujące, czasami po niewielkich zmianach, na własnym terytorium
Zasady stanowienia prawa: - określenie w konstytucji jakie fakty związane z funkcjonowaniem organów władzy publicznej mają charakter prawotwórczy
- przyznanie kompetencji do stanowienia prawa o największym znaczeniu organom władzy publicznej
- uznanie, że stanowienie prawa musi być zgodne z pewnymi procedurami
- organy władzy wykonawczej mogą stanowić prawo za zgodą parlamentu, w celu wykonania ustaw
- delegacja ustawodawcza - możliwość przekazania przez parlament uprawnień ustawodawczych organom wykonawczym (jeśli dopuszcza to konstytucja), ale zakazane jest dalsze przekazywanie tych uprawnień ( zakaz subdelegacji )
- podawanie wszelkich aktów normatywnych do publicznej wiadomości
- istnieje kontrola aktów normatywnych niższej mocy z Konstytucją (w Polsce Trybunał Konstytucyjny)
inicjatywa ustawodawcza - uprawnienie do wniesienia projektu ustawy pod obrady parlamentu - parlament ma obowiązek rozpatrzenia projektu, w Polsce inicjatywę ustawodawczą ma: 15 posłów, Senat, Rada Ministrów, Prezydent, 100 000 obywateli, komisje sejmowe
procedura legislacyjna - uruchamiana przez parlament po otrzymaniu projektu ustawy od uprawnionego podmiotu (wpłynięcia projektu do laski marszałkowskiej) procedura uchwalania ustawy
ETAPY PROCESU LEGISLACYJNEGO: czytania projektu - debaty nad jego treścią, w Polsce są 3 czytania: pierwsze w komisjach, a jeśli ustawa jest szczególna, to w Sejmie, pozostałe dwa zawsze w Sejmie, autor projektu może go wycofać przed zakończeniem drugiego czytania
prace nad projektem - w ramach specjalnie powołanych komisji parlamentarnych, mogą wprowadzić poprawki, sugerować odrzucenie lub przyjęcie projektu, poprawki przysługują też RM i autorowi projektu
głosowanie - w Polsce do ustaw zwykłych wystarczy większość zwykła (więcej za niż przeciw) głosów Sejmu przy quorum 50%, do ustaw szczególnych większość kwalifikowana 2/3 głosów


(…)

… - jest to wyjątek od generalnej zasady zbliżenia prawa
Od 1994 roku każdy akt prawotwórczy w Polsce podlega kontroli zgodności z prawem UE. Zajmuje się tym m. in. Komitet Integracji Europejskiej

… określonych okolicznościach
władczy system prawa - organ władzy wydaje akt prawotwórczy, któremu pod groźbą sankcji muszą się podporządkować adresaci
negocjacyjny system prawa - opiera się na zgodnym porozumieniu między podmiotami prawa a organami wydającymi akty; umowy prawotwórcze - akt dwustronny lub wielostronny, tworzący prawo konsensualne oparte na porozumieniu stron umowy, jest to skutek porozumienia w negocjacyjnym systemie prawa, źródło prawa wewnętrznego (np. w prawie pracy - układy zbiorowe pracy) albo źródło prawa międzynarodowego (ratyfikowane umowy międzynarodowe)
Ważne akty prawodawcze w Polsce:
Konstytucja
Ratyfikowana umowa międzynarodowa (uchwalona na mocy zgody zawartej w ustawie)
Ustawa
Rozporządzenie
Akty prawa miejscowego
Prawo kształtują też zasady wykładni prawa - uzupełniające luki i wyjaśniające niejasności
Zasady hierarchii aktów prawodawczych:
akt prawotwórczy o niższej mocy prawnej nie może być niezgodny z aktem o mocy wyższej
akt o wyższej mocy prawnej może uchylić ten o niższej mocy
akt o wyższej mocy przesądza w pewnym stopniu o treści aktu o mocy niższej
obowiązkowe jest wydanie aktów o niższej mocy, jeśli są niezbędne do realizacji przepisów aktów o mocy wyższej
PRAWO…
… prawa zwyczajowego w Polsce:
Ustalone zwyczaje - odsyłają do nich niektóre przepisy Kodeksu cywilnego
Zasady dobrej praktyki morskiej - wystawianie obserwatora we mgle na dziobie statku (służba na oku)
PODSUMOWANIE:
W kręgu kultury zachodniej samoistnymi źródłami prawa są:
- akty prawodawcze stanowione i współstanowione
- precedensy
- prawo zwyczajowe
PRAWO WYZNANIOWE (MUZUŁMAŃSKIE)
Stosowane…
…, ale ich autorytet jest duży
Zasady, na których oparty jest wspólnotowy porządek prawny:
hierarchia źródeł prawa wspólnotowego
pierwszeństwo prawa wspólnotowego wobec porządków prawnych państw członkowskich
skutek bezpośredni prawa wspólnotowego w porządkach prawnych państw członkowskich
jednolitość prawa wspólnotowego
solidarność (pacta sund servanta)
równowaga kompetencyjna
Polska w UE:
W 1991 podpisała Układ
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz