Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa - strona 1 Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa - strona 2 Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa - strona 3

Fragment notatki:

Prawo pozytywne - obowiązujące tu i teraz z mocy ustanowienia lub uznania przez legalną władzę publiczną
Cztery kierunki filozoficzne na temat istoty prawa: KIERUNEK POZYTYWISTYCZNY - uznaje że prawo jest zespołem norm ustanowionych i chronionych przez państwo posługujące się środkami przymusu
Pozytywizm prawniczy - poszukiwał takiego prawa, które jest dostępne dzięki badaniu empirycznemu - prawo istnieje tylko w postaci tekstów aktów normatywnych
Trzy podstawowe cechy norm prawnych (wg G. Jellinka): dotyczą tylko zewnętrznego zachowania ludzi wobec siebie - kontroli podlegają nie myśli, a zachowania ludzkie
są ustanawiane przez uznany wobec ludzi i zewnętrzny wobec nich autorytet ( suweren )
przestrzeganie tego prawa gwarantowane jest przez przymus, którym może posługiwać się władza publiczna
John Austin uwypuklał głównie zabezpieczenie prawa przez PRZYMUS, stworzył teorię imperatywu; prawo = rozkaz suwerena podparty sankcją prawną
G. Jellinek i H.L.A. Hart - przymus dotyka tylko tych, którzy prawo złamali, nie kontroluje się KAŻDYCH zachowań ludzkich
normy prawne porządkuje się w całość tworzącą system prawa , dzięki któremu można w każdym przypadku odnaleźć odpowiednią normę
porządek prawny państwa opiera się na prawie stanowionym nie ma koniecznego związku między prawem a moralnością, ani między prawem stanowionym jakie jest, a jakie być powinno
G.Radbruch - twórca koncepcji ustawowego bezprawia - norma zgodna z ustawą, a niezgodna z moralnością nie ma racji bytu
Ronald Dworkin - podzielił normy na zwykłe reguły prawne i zasady prawa
Założenia pozytywizmu prawniczego - po XX wieku: państwo nadal jest głównym twórcą prawa, ale prawo tworzą też inne autorytety (UE, wspólnoty regionalne i lokalne)
prawo nie składa się tylko z norm wyrażających rozkazy, ale także z innych wzorców i wytycznych postępowania,, reguł sensu, standardów etycznych
system prawa nie zawsze jest kompletny (zupełny) i niesprzeczny wewnętrznie, więc stosowanie prawa nie ogranicza się do wyszukania normy odpowiedniej dla danego przypadku
zmniejszenie znaczenia separacji prawa i moralności
postulaty de lege lata - co do poprawnego rozumienia prawa
postulaty de lege ferenda - co do przyszłej, oczekiwanej zmiany prawa
KIERUNEK PRAWNONATURALNY - zakłada, że prawo pozytywne nie jest wyłącznym wzorem zachowań, a ludzie powinni stosować się do norm naturalnych (prawa naturalnego)
Trzy podstawowe założenia: prawo naturalne wywodzi się z woli Boga odbijającej się w naszych sumieniach ( Cz. Strzeszewski ) - bez Boga nie ma prawodawcy, a więc i prawa


(…)

… jest tym, co urzędnicy, sędziowie, lub adwokaci robią ze swymi sprawami.
NIEPOZYTYWISTYCZNE TEORIE PRAWA
Normy prawne kształtują się w procesie dyskursu (dialogu) w którym uczestniczą: autor tekstu, fachowi wykonawcy aktu, adresaci prawa itp.
Jurgen Habermas - dyskurs, w którym kształtuje się prawo jest pewnym sposobem istnienia społeczeństw czy też elementem występujących w nich więzi
Hans Kelsen - twórca „czystej teorii prawa”, teorii normatywizmu - próby oddzielenia prawa od innych nauk, prawo to czysta nauka, której przedmiotem są normy prawne
H. L. Hart - wyróżnił w prawie reguły pierwotne (nakazy i zakazy określonych zachowań) i reguły wtórne (reguły uznania - określa warunki, które są niezbędne do prawomocności reguły pierwotnej, reguły zmiany - sposoby wprowadzania do systemu prawa lub usuwania…

koncepcji prawnonaturalnych - poszukują wzorców prawa przez spekulacyjne rozważania
Koncepcje psychologiczno-prawne - prawo lokowały w przeżyciach psychicznych - przedstawiciel: Leon Petrażycki - wyróżniał 4 rodzaje przeżyć psychicznych
Emocje etyczne - narzucająca się potrzeba postąpienia w określony sposób
Emocje etyczne jednostronne (moralność) - narzucająca się potrzeba postąpienia w określony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz