Układ belkowo - kratowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ belkowo - kratowy - strona 1 Układ belkowo - kratowy - strona 2

Fragment notatki:


3U]\NáDG8NáDGEHONRZRNUDWRZ\ :\]QDF]\üUHDNFMH 30 kN/m 80 kN 5,0 m 4,0 m 4.0 m 5,0 m 3.0 m 5R]ZL]DQLH 8ZDOQLDP\ XNáDG ] ZL
]yZ ZSURZDG]DMF LFK ZáDFLZH UHDNFMH L RWU]\PXMHP\ XNáDG VLá przedstawiony na rysunku. 30 kN/m 80 kN HA VA HB VB MB MA A B 1 2 1LH]QDQ\FK MHVW  VNáDGRZ\FK RSLVXMF\FK UHDNFMH SRGSyU : FHOX LFK Z\]QDF]HQLD SRG]LHOP\ NRQVWUXNFM
 Z\MFLRZ QD F]
FL Z WHQ VSRVyE DE\ Z\G]LHOLü XNáDG WUyMSU]HJXERZ\&]
ü,Z\G]LHORQDSU]HJXEDPLLVWDQRZLWDNLXNáDG 30 kN/m 80 kN HA VA HB VB MB MA A B 1 2 R1 R1 R2 R2 3 I II III =DXZD*P\ *H GRNáDGQLHM PDP\ WX GR F]\QLHQLD ] XNáDGHP SU
WyZ SURVW\FK REFL*RQ\FK W\ONR QD NRFDFK L SRáF]RQ\FK SU]HJXEHP F]\OL ] NUDWRZQLF R MHGQ\P Z
(OH 0R*HP\ ]DWHP XVWDOLü NLHUXQNL Z]DMHPQHJR RGG]LDá\ZDQLD Z SU]HJXEDFK  L  L GR SROLF]HQLD RGG]LDá\ZDZHZQ
WU]Q\FK51 i R2Z\NRU]\VWDüUyZQDQLDUyZQRZDJLZ
]áD 80 kN  y R1 R2 x α α I =SRGDQ\FKRGOHJáRFLZ\QLND*HGODR]QDF]RQHJRQDU\VXQNXNWD α: cos α = 4/5 , cos(90- α) = sinα =3/5. 2 5yZQDQLDUyZQRZDJLZ
]áD 0 P i I ix = ∑  i  0 P i I iy = ∑ SU]\MPXMSRVWDü R1 cos α + 80 kN – R 2 cos α = 0    i   R 1 cos(90- α) + R 2 cos(90- α) = 0, LVWG51= - 50 kN, R2= 50 kN. :GDOV]HMF]
FLUR]ZL]DQLDXZ]JO
GQLRQ\E
G]LHU]HF]\ZLVW\]ZURWUHDNFML51. :\NRU]\VWDP\REOLF]RQHZLHONRFL51 i R2GRZ\]QDF]HQLDUHDNFMLSRGSRURZ\FKUR]ZD*DMF UyZQRZDJ
F]
FL,,L,,, 30 kN/m HA VA MA II 50 kN x y α           HB VB MB x α 50 kN y III =DSLVXMFNROHMQRUyZQDQLD 0 P i II ix = ∑   ⇒ H A + 4/5(50 kN) = 0 0 P i II iy = ∑ ⇒ V A + 3/5(50 kN) – 30 kN/m ÂP  0 M i II iA = ∑ ⇒  M A +3/5(50kN) ÂP±N1PÂPÂP  RWU]\PDP\ZDUWRFL HA  = - 40 kN ,  VA = 120 kN ,  MA = 225 kNm. $QDORJLF]QLHGODF]
FL,,,PDP\UyZQDQLD 0 P i III ix = ∑   ⇒ -H B + 4/5(50 kN) = 0 0 P i III iy = ∑ ⇒ V B – 3/5(50 kN) = 0 0 M i III iB = ∑   ⇒ -M B +3/5(50kN) ÂP  ]NWyU\FKRWU]\PXMHP\ZDUWRFL HB  = 40 kN ,  VB = 30 kN ,  MB = 150 kNm. 2VWDWHF]QLHUR]ZL]DQLHPDSRVWDü 5,0 m 4,0 m 5,0 m 30 kN/m 80 kN 40 kN 120 kN 40 kN 30 kN 150 kNm 225 kNm 1 2 4.0 m 3.0 m ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz