Układ belkowy złożony - przykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ belkowy złożony - przykład 4 - strona 1 Układ belkowy złożony - przykład 4 - strona 2 Układ belkowy złożony - przykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


3U]\NáDG8NáDGEHONRZ\]áR*RQ\ 3ROHFHQLHZ\]QDF]\üUHDNFMHSRGSRURZHRUD]RGG]LDá\ZDQLDZSRáF]HQLXSU]HJXERZ\PZ WHOHVNRSLH L Z WXOHL GOD SRQL*V]HJR XNáDGX REFL*RQHJR REFL*HQLHP FLJá\P R QDW
*HQLX ]PLHQLDMF\PVL
OLQLRZRLVLáVNXSLRQ P  =  ql . Przyjmujemy oznaczenia dla podpór:  A ,  B , i  C  RUD] GOD SRáF]H SU]HJXERZHJR  1 , teleskopowego  2  oraz dla tulei  3 . 8ZDOQLDP\XNáDGRGZL
]yZ]DVW
SXMF SRGSRU\UHDNFMDPL 3RGSRUD R]QDF]RQD OLWHU A  jest XWZLHUG]HQLHP D ZL
F Z SXQNFLH A  G]LDáDM GZLH QLH]DOH*QH RG VLHELH VNáDGRZH UHDNFML pionowa  VA  i pozioma  HA  oraz moment  MA . W miejscu podpory przegubowej przesuwnej  B G]LDáD UHDNFMD SLRQRZD RB  SURVWRSDGáD GR NLHUXQNX PR*OLZHJR SU]HVXZX 3UDZD SRGSRUD R]QDF]RQDOLWHU C MHVWSRGSRUSU]HJXERZQLHSU]HVXZQ]DWHPZSXQNFLH C G]LDáDMGZLH QLH]DOH*QH RG VLHELH VNáDGRZH UHDNFML SLRQRZD VC  i pozioma  HC  2EFL*HQLH FLJáH ]DVW
SXMHP\GZLHPDZ\SDGNRZ\PL W1  i  W2 :DUWRFLZ\SDGNRZ\FKREFL*HQLDFLJáHJRV UyZQHSRORPILJXUSRGZ\NUHVHPUR]NáDGXQDW
*HQLDREFL*HQLDLZ\QRV] W1  =  W2  =  2 1  Â q  Â l  =  2 3   ql . q P  =  ql 2  l 2  l 2  l 3  l l q P  =  ql 2  l 2  l 2  l 3  l l 3 2 A C B 1 2  l l P  =  ql 2  l 2  l 2  l 3  l l 3 2 A C B 1 W1 W2 VA HA HC VC MA RB 2  l l x y 2 7ZRU]\P\VFKHPDWSUDF\XNáDGXEHONRZHJRG]LHOFJRQDWU]\SRGXNáDG\&]
ü I XNáDGX w miejscu przegubu  1  i teleskopu  2  MHVW SRáF]RQD ] VVLHGQLPL SRGXNáDGDPL 1LH MHVW QDWRPLDVW SRáF]RQD ] SRGáR*HP &]
ü  II   XNáDGX RSLHUD VL
 QD SRGáR*X Z PLHMVFX sztywnego zamocowania w punkcie  A  &]
ü   III   XNáDGX SRáF]RQD MHVW ] SRGáR*HP Z PLHMVFX Z\VW
SRZDQLD SRGSRU\ SU]HJXERZHM SU]HVXZQHM B  oraz podpory przegubowej nieprzesuwnej  C  : GDOV]HM F]
FL UR]ZL]DQLD ]DGDQLD ]DVWRVXMHP\ GRGDWNRZ\ SRG]LDá F]
FL III XNáDGX]HZ]JO
GXQDWXOHM
ZSXQNFLH 3 . :SRáF]HQLXSU]HJXERZ\P 1 G]LDáDMGZLHQLH]DOH*QHVNáDGRZHRGG]LDá\ZDQLDSLRQRZD V1 i pozioma  H1 1DWRPLDVWZSRáF]HQLXWHOHVNRSRZ\P 2 Z\VW
SXMHSR]LRPHRGG]LDá\ZDQLH R2 RNLHUXQNXSURVWRSDGá\PGRRNáDGHNWHOHVNRSXRUD]PRPHQW M2 . 5R]ZL]DQLH ]DGDQLD UR]SRF]\QDP\ RG Z\]QDF]HQLD RGG]LDá\ZD GOD F]
FL  I   XNáDGX = UyZQDQLDU]XWyZVLáQDRSLRQRZZ\]QDF]\P\RGG]LDá\ZDQLH V1 . ∑ = i I iy P 0 :           V1  í W1  = 0           ⇒            V 1  =  2 3   ql W celu wyznaczenia momentu  M2  ]DSLV]HP\ UyZQDQLH PRPHQWyZ Z]JO
GHP SXQNWX  1 . W UyZQDQLX W\P QLH Z\VWSL RGG]LDá\ZDQLD V1 ,  H1  oraz  R2  JG\* OLQLH G]LDáDQLD W\FK VLá SU]HFKRG]SU]H]SXQNW 1 . ∑ = i I i1 M 0 :           M2  í W1  Â l  = 0           ⇒            M 2  = 3  ql 2 =WU]HFKUyZQDUyZQRZDJLGODF]
FL ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz