Układ belkowy złożony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ belkowy złożony - strona 1 Układ belkowy złożony - strona 2 Układ belkowy złożony - strona 3

Fragment notatki:


3U]\NáDG8NáDGEHONRZ\]áR*RQ\ 3ROHFHQLH Z\]QDF]\ü UHDNFMH SRGSRURZH GOD SRQL*V]HM EHONL REFL*RQHM VLá VNXSLRQ P  i REFL*HQLHPPRPHQWRZ\PFLJá\PRVWDá\PQDW
*HQLX m = P . Oznaczamy kolejne podpory literami  A, B, C RUD]SU]HJXEáF]F\F]
üOHZLSUDZXNáDGX F\IU 1 . 2 XNáDG]LH EHONRZ\P ]áR*RQ\P  PyZLP\ ZyZF]DV JG\ VNáDGD VL
 RQ ] FR QDMPQLHM GZX EHOHN SRMHG\QF]\FK : UR]SDWU\ZDQ\P SU]\SDGNX EHONL WH V ]H VRE SRáF]RQH ]D SRPRF SU]HJXEX 5R]ZL]\ZDQLH ]DGDQLD UR]SRF]\QDP\ RG XZROQLHQLD XNáDGX RG ZL
]yZ L ]DVWSLHQLDSRGSyUUHDNFMDPL W miejscu podpory teleskopowej w punkcie  A , jako reakcje,   Z\VW
SXM PRPHQW  MA  L VLáD pozioma  HA  SURVWRSDGáD GR NLHUXQNX PR*OLZHJR SU]HVXZX Z SXQNFLH  B  UHDNFMD SLRQRZ RB , natomiast w punkcie  C UHDNFM
RC NWyUHMOLQLDG]LDáDQLDQDFK\ORQDMHVWGRSR]LRPXSRG NWHP   = 45 o  7U]\ UyZQDQLD UyZQRZDJL NWyU\PL G\VSRQXMHP\ GOD SáDVNLHJR GRZROQHJR XNáDGX VLá QLH Z\VWDUF] GR Z\]QDF]HQLD F]WHUHFK QLHZLDGRP\FK 'RGDWNRZH F]ZDUWH UyZQDQLH ]DSLV]HP\ VWRVRZQLH GR URG]DMX SRáF]HQLD Z\VW
SXMFHJR Z SXQNFLH 1 . W SU]\SDGNXSRáF]HQLDSU]HJXERZHJR E
G]LH WRUyZQDQLH PRPHQWyZ Z]JO
GHP SXQNWX 1  dla F]
FLOHZHMEG(SUDZHMXNáDGXEHONRZHJR/LQLHG]LDáDQLDRGG]LDá\ZD V1  i  H1 SU]HFKRG] przez punkt  1  ]DWHP PRPHQW\ VLá  V1  i  H1  Z]JO
GHP SXQNWX  1  V UyZQH ]HUX : UR]ZL]\ZDQ\PXNáDG]LHNRU]\VWQLHMV]HE
G]LH]DSLVDQLHUyZQDQLDPRPHQWyZGODF]
FL I  ) SUDZHM SRQLHZD* Z UyZQDQLX W\P Z\VWSL W\ONR MHGQD  QLHZLDGRPD RC  (w równaniu PRPHQWyZ GOD F]
FL OHZHM Z\VWSLá\E\ GZLH QLHZLDGRPH MA  i  RB  : FHOX XQLNQL
FLD l l l 2  l P .  = 45 o m = P A 1 C B l l l 2  l P m = P .  = 45 o II C I P m = P l l l 2  l A B MA HA RB RC 1 x y .  = 45 o  = 90 o í. = 45o RC . 90 o 2 NRQLHF]QRFL Z\]QDF]DQLD UDPLHQLD VLá\ RC  Z]JO
GHP SXQNWX  1  PR*HP\ VNRU]\VWDü ] WZLHUG]HQLD9DULJQRQD=DVWSLP\UHDNFM
RC MHMVNáDGRZSLRQRZLSR]LRP &LJáHREFL*HQLHPRPHQWRZH m G]LDáDMFHQDSUDZF]
üXNáDGX I  ]DVWSLP\Z\SDGNR wym momentem  MI :DUWRüZ\SDGNRZHJRPRPHQWXGODSU]\SDGNX m  = const, obliczamy PQR*FQDW
*HQLHFLJáHJRREFL*HQLDPRPHQWRZHJRSU]H]GáXJRüRGFLQNDEHONLQDNWyU\P G]LDáDWRREFL*HQLH'ODSUDZHMF]
FLXNáDGX I  ) jest to 3 l . W zapisie równania momentów Z]JO
GHPSXQNWX 1  GODF]
FL I QLHPD]QDF]HQLDSXQNWSU]\áR*HQLDPRPHQWX MI . 3R]D VNáDGRZ\PL UHDNFML RC  i wypadkowym momentem  MI  QD SUDZ F]
ü XNáDGX Z przegubie  1 G]LDáDMGZLHVLá\ V1  i  H1 6NRURLFKOLQLHG]LDáDQLDSU]HFKRG]SU]H]SXQNW 1  to WHGZLHQLHZLDGRPHQLHZ\VWSLZUyZQDQLXPRPHQWyZZ]JO
GHPSXQNWX 1 . 6Lá
VNXSLRQ P NWyUDG]LDáDZSU]HJXELH 1 PR*HP\SU]\áR*\üGROHZHMF]
FLXNáDGX II  ) EG(SUDZHM I 1LHE
G]LHWRPLDáRZSá\ZXQDZLHONRüZ\]QDF]DQ\FKUHDNFMLQDWRPLDVW ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz