Układ belkowy złożony - przykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ belkowy złożony - przykład 3 - strona 1 Układ belkowy złożony - przykład 3 - strona 2 Układ belkowy złożony - przykład 3 - strona 3

Fragment notatki:


3U]\NáDG8NáDGEHONRZ\]áR*RQ\ 3ROHFHQLHZ\]QDF]\üUHDNFMHSRGSRURZHRUD]RGG]LDá\ZDQLDZSRáF]HQLDFKSU]HJXERZ\FK L Z WHOHVNRSLH GOD SRQL*V]HJR XNáDGX REFL*RQHJR REFL*HQLHP FLJá\P  R VWDá\P QDW
*HQLX q1  =  q  i  q2  = 2 q VLáVNXSLRQ P  =  2  ql  oraz momentem skupionym  M  =  ql 2 . Przyjmujemy oznaczenia dla podpór:  A ,  B ,  C  i  D  RUD] GOD SRáF]H SU]HJXERZHJR  1  i teleskopowego  2 . 8ZDOQLDP\XNáDGRGZL
]yZ]DVW
SXMFSRGSRU\UHDNFMDPL2]QDF]RQDOLWHU A  podpora jest WXOHM D ZL
F Z SXQNFLH A G]LDáDMQDVW
SXMFHUHDNFMHUHDNFMDSLRQRZD RA SURVWRSDGáDGR NLHUXQNX PR*OLZHJR SU]HVXZX RUD] PRPHQW MA . W miejscu podpory przegubowej przesuwnej  B  G]LDáD UHDNFMD SLRQRZD  RB  SURVWRSDGáD GR NLHUXQNX PR*OLZHJR SU]HVXZX podobnie w punkcie  C  G]LDáD UHDNFMD SLRQRZD  RC  3UDZD SRGSRUD R]QDF]RQD OLWHU  D , jest SRGSRU SU]HJXERZ QLHSU]HVXZQ ]DWHP Z SXQNFLH D  G]LDáDM GZLH QLH]DOH*QH RG VLHELH VNáDGRZH UHDNFML SLRQRZD VD  i pozioma  HD  2EFL*HQLH FLJáH  q1 = q  ]DVW
SXMHP\ Z\SDGNRZ W1 ]D q2 =2 q  dwiema wypadkowymi  W2  i  W3 . l 2  l 2  l 2  l 2  l l  = 45 o A B D q1  =  q q2  = 2 q M  =  ql 2 P  =  2  ql cos. =  5 3 sin.=  5 4 cos =  2 1 sin =  2 1 C 2 1 . q1  =  q q2  = 2 q M  =  ql 2 P  =  2  ql . cos. =  5 3 sin.=  5 4 cos =  2 1 sin =  2 1 l 2  l 2  l 2  l 2  l l  = 45 o l 2  l 2  l 2  l 2  l l W1 W2 W3 RC RB  = 45 o A B D M  =  ql 2 P  =  2  ql . C 2 1 MA RA VD HD x y 2 :\SDGNRZHREFL*HQLDFLJáHJRZ\QRV] W 1 =  q 1 Â l  =  q  Â l  =  ql W 2 =  q 2 Â l  = 2 q  Â l  = 4 ql W 3 =  q 2 Â l  = 2 q  Â l  = 4 ql ']LHOLP\ ]áR*RQ\ XNáDG EHONRZ\ QD EHONL SRMHG\QF]H SRGXNáDG\ WZRU]F VFKHPDW SUDF\ UR]SDWU\ZDQHJR XNáDGX : SRáF]HQLX SU]HJXERZ\P 1  G]LDáDM GZLH QLH]DOH*QH VNáDGRZH RGG]LDá\ZDQLDSLRQRZD V1  i pozioma  H1 3RGREQLHZSRáF]HQLXSU]HJXERZ\P C Z\VW
SXM GZLHQLH]DOH*QHVNáDGRZHRGG]LDá\ZDQLDSLRQRZD VC  i pozioma  HC 1DWRPLDVWZSRáF]HQLX teleskopowym  2 Z\VW
SXMHRGG]LDá\ZDQLH R2 RNLHUXQNXSURVWRSDGá\PGRRNáDGHNWHOHVNRSX oraz moment  M2 . -DNRSLHUZV]H]DSLV]HP\UyZQDQLHU]XWyZVLáQDRSR]LRPGOD III  F]
FLXNáDGXZFHOX REOLF]HQLDRGG]LDá\ZDQLDSR]LRPHJR H1  w przegubie  1 . ∑ = i III ix P 0 :           2  ql  Â 2 1  í H1  = 0           ⇒             H 1  =   ql 3RZ\]QDF]HQLXZDUWRFLRGG]LDá\ZDQLD H1 ]DSLV]HP\UyZQDQLHU]XWyZVLáQDRSR]LRPGOD (  I  F]
FLXNáDGX]NWyUHJRREOLF]\P\ZDUWRüRGG]LDá\ZDQLD R2  w teleskopie  2 . l 2  l 2  l 2  l 2  l l 90 o RC RB B W1 W2 C 2 . VC HC M2 R2

(…)

… na podporze APR*HP\Z\]QDF]\ü]UyZQDQLDU]XWyZVLáQDRSLRQRZ
dla ( III F]
FLXNáDGX
P=
III
M = ql2
2 ql
MA
H1 = ql
1
A
RA
l
V1 =
í
2l
3
ql
4
1
ql
4
2
i
W celu wyznaczenia momentu podporowego MA w tulei A zapiszemy równanie momentów
Z]JO
GHPSXQNWXA dla ( III F]
FLXNáDGX
1 2
1
III

MA =
ql
∑ M iA = 0 : íMA í 2 ql  2 Âl íM íV1 Âl = 0
4
i
5HDNFM
SR]LRP QD SRGSRU]H D REOLF]\P\ ] UyZQDQLD U]XWyZ VLá QD R SR]LRP GOD…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz