Konstytucyjny system organów państwa - strona 2

note /search

Ustalenie wyników wyborów do sejmu i senatu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW DO SEJMU I SENATU: 1. Ustalanie wyborów do Senatu : Dwóch (trzech) kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnie oddanych głosów ( system większości względnej ). Jeżeli 2 lub więcej kandydatów otrzymał...

Funkcja wewnątrzorganizacyjna sejmu RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1568

FUNKCJA WEWNATRZORGANIZACYJNA SEJMU RP : określenie szczegółowej organizacji i trybu działania Sejmu poprzez uchwal, regulaminu, który ma postać uchwały normatywnej. 3 podstawowe materie regulaminu : a) prawa i obowiązki deputowanych (posłów ) na forum Sejmu b) organizacja wew. Sejmu c) różnego r...

Skrócone postępowanie z projektami ustawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

SKRÓCONE POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI USTAW : Tryb ustawodawczy ulega skróceniu, przepisy tego trybu, to „pożarowe" przepisy. Art. 47 Reg. Sejmu: Sejm w szczególnie uzasadnionych przypadkach może skrócić postępowanie z projektami ustaw, pomija niektóre etapy i terminy normalnego postępowania usta...

Udział senatu w postępowaniu legislacyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

UDZIAŁ SENATU W POSTĘPOWANIU LEGISLACYJNYM: 1) Postępowanie w sprawie ustaw uchwalanych przez Sejm. -Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwej komisji senackiej. -Komisje do 2 tygodni muszą przygotować projekt uchwały z propozycją: *przyjęcie bez poprawek, *z poprawkami lub *odrzucenie. -J...

Sposób kreowania Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2513

SPOSÓB KREOWANIA RADY MINISTRÓW: JEDNOETAPOWE l ETAP- Prezydent powołuje Premiera a na jego wniosek Ministrów, w ciągu 14 dni ubiega się o wotum zaufania, po wygłoszeniu expose premiera. Sejm bezwzględną większością głosów decyduje. Jeżeli nie udzieli wotum to 1 tryb awaryjny I TRYB AWARYJNY- Sejm...

Pozycja ustrojowa TK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1071

POZYCJA USTROJOWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO: TK- instytucjonalizacja kontroli konstytucyjnej prawa. 2 rodzaje: l) kontrola parlamentarna ( wewnątrzparlamentarna ) sprawowana przez sam parlament i jego organy wew. 2) kontrola pozaparlamentarna sprawowana przez organy zewnętrzne wobec parlamentu, dzi...

Pozycja ustrojowa RPO

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

POZYCJA USTROJOWA RPO: RPO powołany przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub 35 posłów. Odwołany tylko przez i w ścisłe określonych przypadkach. Składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności (dla Sejmu i Senatu ).Uwagi o stanie przestrzegania prawa i wolności obywateli . Nie je...

Prawo krajowe, międzynarodowe a wspólnotowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY PRAWEM KRAJOWYM, MIĘDZYNAROWYM A WSPÓLNOTOWYM Prawo europejskie → dorobek prawny organizacji międzynarodowych działających w Europie(RE, UE, EFTA, OBWE) Prawo UE → zbiór norm prawnych regulujących funkcjonowanie trzech filarów Prawo wspólnotowe - prawo tworzone w ramach I fi...

Odpowiedzialność rządu i jego członków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1750

ZAGADNIENIE ODPOWIEDZILNOŚCI RZĄDU I JEGO CZŁONKÓW RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI (zawarte w Konstytucji) Konstytucyjna Polityczna (parlamentarna) Odpowiedzialność solidarna (całego gabinetu) Indywidualna (poszczególnych członków) Jednocześnie Konstytucja stosowanie 2 form odpowiedzialności polity...

Zakres działania ministra

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

ZAKRES DZIAŁANIA MINISTRA określa go (zakres działania) prezes RM w drodze rozporządzenia (ROZPORZĄDZENIE ATRYBUCYJNE), zaraz po powołaniu RM jeśli minister powołany w innym czasie, to niezwłocznie po jego powołaniu Rozporządzenie atrybucyjne traci moc z dniem powołania nowej Rady Ministrów, do cz...