Konstytucyjny system organów państwa - strona 3

Zakres działania RM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW DOMNIEMANIE KOMPETENCJI RZĄDU (wg. Art. 146 konst.) RM Prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną kraju Konstytucja utrzymuje klauzulę ZASAD DOMNIEMANIA KOMPETENCJI RZĄDU W ZAKRESIE WŁADZY WYKONAWCZEJ- RM podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych ...

Zakres kompetencji Sejmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Zakres kompetencji Sejmu. Kompetencje: ustrojodawcze ustawodawcze kreacyjne kontrolne decyzyjne w niektórych sprawach polityki wew. i międzynarodowej wewnątrzoragnizacyjne 1) KOMPETENCJE USTROJODAWCZE - udział Sejmu w procedurze zmiany Konstytucji. Co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów może wnieś...

Zakres zadań Rzecznika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

ZAKRES ZADAŃ RZECZNIKA : ZAKRES PRZEDMIOTOWY OCHRONY RPO : Zakres dopuszczalnej aktywności RPO delimituje obecnie art.208 konstytucji - Rzecznik ma być strażnikiem wolności i praw człowieka i obywatela, określonych w konstytucji (od art.30 do art.76) i innych aktach normatywnych (podkonstytucyjnyc...

Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344

Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP. Ewolucja od (przy pierwszym wyborze, po „okrągłym stole” ) wyborów przez Sejm i Senat połączonych w Zgromadzenie Narodowe do (już następne) wybory o charakterze powszechnym Pierwsze wybory prezydenckie w 1989r: -odbyły się 19 lipca 1989r. (559 członków Zgromadzen...

Zgromadzenie Narodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

ZGROMADZENIE NARODOWE (Konstytucja 97 - art. 114, 130, 131 ust. 2 pkt. 4, 140, 144 ust.3 pkt. 8, 145 ust. 2) Geneza: II RP - opisane w rozdziale poświęconym władzy wykonawczej - wybierało Prezydenta, który składał przed nim przysięgę przed objęciem urzędu - nie było odrębnym organem państwowy...

Źródła prawa w II i III filarze UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

ŹRÓDŁA PRAWA W II i III FILARZE UE II filar to WPZiB . CELE: zapewnienie bezpieczeństwa UE i jej państwom członkowskimi umacnianie demokracji, praworządności, pokoju popieranie współpracy międzynarodowej popieranie rozwoju PC Zasadniczym organem decyzyjnym jest Rade Europejska jednomyślnie de...

Środki ochrony wolności i praw jednostki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI i PRAW JEDNOSTKI . Są to de facto gwarancje stworzone przez ustawodawcę w celu umożliwienia podmiotom uprawnionym dochodzenia konsekwencji prawnych naruszeń konkretnych wolności lub praw. Oferowane środki zasługują na pozytywna ocenę, zwłaszcza w kontekście braku podobnego ...

Akty prawne Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2023

Akty prawne Prezydenta RP. Ujęcie historyczne i Mała Konstytucja: -dla zainteresowanych str. 435-436 Akty urzędowe prezydenta: - Konstytucja z 1997r. mówi wyraźnie o „aktach urzędowych” Prezydenta, które wydaje korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji. - pojęcie akty urzędow...

Aparat pomocniczy Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1806

Aparat pomocniczy Prezydenta RP. Kancelaria Prezydenta RP: - organ pomocniczy prezydenta - prezydent nadaje jej statut (uprawnienie osobiste) -na czele: Szef Kancelarii Prezydenta i jego dwóch zastępców. - struktura: zespoły i ...

Demokracja bezpośrednia - Zgromadzenie ludowe - Veto

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1309

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA. Pojawiła się dopiero na przełomie XVIII/XIX. Oznacza bezpośredni udział suwerena, bezpośredniego podmiotu w realizowaniu funkcji publicznych. Pełni subsydiarną funkcję wobec przedstawicielskiej formy sprawo...