Środki ochrony wolności i praw jednostki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki ochrony wolności i praw jednostki - strona 1 Środki ochrony wolności i praw jednostki - strona 2 Środki ochrony wolności i praw jednostki - strona 3

Fragment notatki:

ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI i PRAW JEDNOSTKI .
Są to de facto gwarancje stworzone przez ustawodawcę w celu umożliwienia podmiotom uprawnionym dochodzenia konsekwencji prawnych naruszeń konkretnych wolności lub praw. Oferowane środki zasługują na pozytywna ocenę, zwłaszcza w kontekście braku podobnego zestawu zabezpieczeń w poprzednio obowiązującym stanie prawnym.
Gwarancje prawno-instytucjonlane:
zasada wynagrodzenia szkody wyrządzonej jednostce przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej oraz zasadę zapewnienia jednostce pokrzywdzonej drogi sądowego dochodzenia naruszonych wolności lub prawidłowo (art. 77)
zasada kontroli instancyjnej tj możliwości zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji (art.78)
skarga konst. Przysługująca każdej osobie, której konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone (art.79)
prawo do wniosku do RPO o pomoc w ochronie naruszonych praw (art.80)
Art.81 enumeratywnie wskazuje wolności i prawa, które mogą być dochodzone w granicach określonych w ustawie → nie możność bezpośredniego stosowania norm w tych przypadkach:
prawo do ustawowego określenia minimalnej wysokości wynagrodzenia oraz prawa do ochrony państwowej na wypadek bezrobocia (art.65 ust. 4 i5)
prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawo do dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów (art. 66)
prawo osób niepełnosprawnych do pomocy ze strony władz publicznych (art 69)
prawa rodzin znajdujących się w trudnej str. materialnej i społ. Oraz kobiet przed i po urodzeniu dziecka do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych (art. 71)
prawo do bezpieczeństwa ekologicznego (art.74)
prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (art .75)
prawo konsumentów, użytkowników i najemców do ochrony przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi (art. 96)
SKARGA KONSTYTUCYJNA → instytucja służąca os. Fiz. v Pr. (publicznej v prywatnej) do ochrony w drodze szczególnego postępowania przed sądem konst. Przysługujących jej praw konst. W razie ich naruszenia (przez akty org. Albo przez ich bezczynność)
Powszechnie, współcześnie rozwój skargi jest pełnie uzasadniony. Jest tto cecha charakterystyczna systemu kontynentalnego. Nie przypadkowo inkorporowano ją od krajów wychodzących z systemów totalitarnego czy autorytarnego.
Jest efektywnym szczególnie ważnym gwarantem praw i wolności jednostki.
Cele:
ochrona interesu indywidualnego obywatela. Ma być wygodnym instrumentem w ręku obywatela dzięki temu można odeprzeć niekonstytucyjne działania org. Państwowych np. org.adm, sądowe) Dzięki temu obywatel może zainicjować proces ochrony.


(…)

… w Anglii - Wielkiej Karty Swobód i Habeas Corpus Act.. na podstawie tym aktów prawnych obywatelom przysługiwały pewne środki ochrony względem państwa i posiadali oni instrumenty prawne do tej ochrony.
Sama skarga konstytucyjna ukształtowała się wraz z nowoczesnymi konstytucjami pisanymi (XVIII i XIX wiek). Pierwowzorem była konstytucja Bawarii z 1814 roku na podstawie której można było skierować skargę…
… również na zaniechania i bezczynność organów administracji. Konstytucja Szwajcarii z 1874 roku przyznawała skargę na naruszenia prawa dokonane przez organy kantonalne, a  rozpatrywana była przez sąd.
Skarga w obecnym znaczeniu ukształtowała się w Austrii(pierwszym w świecie twórcą Trybunału Konstytucyjnego był w 1920 r. Hans Kelsen), gdzie występowała jako skarga do Trybunału Państwa za naruszenie praw konstytucyjnych…
… wydanych w związku z wyczerpaniem przez skarżącego przysługujących mu środków odwoławczych lub środków zaskarżenia, łącznie z orzeczeniem wydanym przez organ pierwszej instancji. Skargę konstytucyjną wraz z załącznikami należy składać w 5 egzemplarzach. 

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz