Prawo rzymskie - strona 2

note /search

In iure cessio- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1701

In iure cessio. Był to pozorny proces windykacyjny, w którym zbywca występował w roli pozwanego, z nabywcą w roli powoda. Chodziło o formalne odstąpienie jakiegoś prawa przed sądem. Nabywca (pozorny powód) przed pretorem dotykał laską przedmiotu zbycia, twierdząc, że stanowi jego własność. Pozwany...

Iistota i rodzaje kontraktów werbalnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Istota i rodzaje kontraktów werbalnych. Kontrakty werbalne, zawierane verbis, wymagały wypowiedzenia określonych słów pomiędzy osobami równocześnie obecnymi. Moment ten decydujący o powstaniu zobowiązania był uprzednio przygotowany przez porozumienie. Do tej grupy należała sponsio i formy pochodne...

Istota posiadania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

Istota posiadania. Obok ochrony praw rzeczowych, skuteczniej poprzez actiones in rem, w prawie rzymskim otaczano również niektóre stany faktyczne. Do tego celu służyły interdykty, jako środki ochrony pozaprocesowej. Takiej ochronie podlega...

Kontrakty konsensualne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

VIII. KONTRAKTY KONSENSUALNE 1.ACTIO AUCTORITATIS - wnoszona była o zapłatę podwójnej kwoty przy kupnie mancypacyjnym, sprzedawca był pozwany przez kupującego, jeżeli ktoś pozbawił go rzeczy, ACTIO VENDITI - przysługiwała sprzedawcy, ACTIO EMPTI - przysługiwała nabywcy, ACTIO REDHIBITORIA - kupuj...

Kontrakty literalne- opracowanie 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Kontrakty literalne. Kontrakty literalne zawierane litteris, polegały na tym, że osiągnięte porozumienie trzeba było wyrazić w postaci formalnego wpisu do księgi rachunkowej. Wpływy i wydatki były notowane w domowych księgach rachunkowych, a dokonywane wpisy miały dwojaki charakter prawny: do pow...

Kupno- sprzedaż, opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1624

Kupno-sprzedaż (emptio-venditio). Był to kontrakt konsensualny, na którego podstawie jedna strona, zwana sprzedawcą (venditor), zobowiązywała się do przeniesienia i zapewnienia spokojnego posiadania jakiejś rzeczy (merx - towar) na drugą stronę, zwaną kupującym (emptor). Kupujący zaś zobowiązywał s...

Najem dzieła- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Najem dzieła (locatio-conductio operis). Treścią tego kontraktu było to, że wykonawca (conductor) zobowiązywał się wykonać dla zamawiającego (locator) określone dzieło (opus), zamawiający zobowiązany był do zapłacenia mu umówionego wynagrodzenia. Była to forma korzystania z cudzej pracy, ale nie c...

Najem pracy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Najem pracy (locatio-conductio operarum). Na podstawie LC operarum najemnik (locator) zobowiązywał się do wykonania dla pracodawcy (conductor) określonych prac (operae), w zamian pracodawca zobowiązywał się do zapłacenia umówionego wynagrodzenia (pensio). Najem pracy miał w Rzymie bardzo wąskie zas...

Najem - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1288

Najem rzeczy (locatio-conductio rei). Rzymski najem był prawną formą odpłatnego korzystania z cudzych rzeczy i usług. Locatio conductio (LC) była kontraktem konsensualnym, dwustronnie zobowiązującym zupełnym. Zarówno locator jak i conductor odpowiadali za omnis culpa, obaj mieli korzyści z kontrakt...

Ochrona pozaprocesowa- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Ochrona pozaprocesowa -Restitutio in integrum (przywrócenie do stanu pierwotnego): *pozaprocesowy środek ochrony, *udzielany przez pretora po zapoznaniu się z istotą sprawy, * typowe przyczyny: przymus, podstęp, błąd, niedojrzałość kontrahenta,