Prawoznawstwo - strona 2

note /search

Źródła i system prawa - konstytucja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1848

ŹRÓDŁA PRAWA. Charakterystyka Podstawowym źródłem prawa jest system prawa stanowionego składający się z: 1. Konstytucji - ustawa zasadnicza i nadrzędna nad wszelkimi aktami prawnymi. 2. Ustaw (samoistnych) - wydawanych przez Sejm na podstawie przepisów konstytucji. 3. Rozporządzeń i uchwał Rad...

Podział prawa - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1260

PRAWO CYWILNE - to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Prawo cywilne stanowi rozległą i zróżnicowaną gałąź prawa. Można wyróżnić w jego obrębie następujące działy: 1. Część ogólna - zalicza się do niej wszystkie normy cywilnoprawne, które regu...

Źródła prawa i obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1372

Źródła prawa i obowiązywanie prawa Źródłem prawa jest każdy akt zawierający normy abstrakcyjne i generalne. Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami...

Akt normatywny - omówieni zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1582

Akt normatywny W dotychczasowych rozważaniach podkreślaliśmy, że w Polsce prawo jest wytworem działalności właściwych organów. Owocem szeroko rozumianej prawotwórczej działalności państwa są akty normatywne. Można je zdefiniować jako zbiór przepisów prawnych, uporządkowanych w oparciu o przyjęte ...

Charakterystyka pojęcia prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1526

PRAWOZNAWSTWO Prawo jest pojęciem wieloznacznym, a na przestrzeni dziejów podejmowano wiele prób zdefiniowania prawa. Wg. szkoły prawa natury , której twórcą i najwybitniejszym przedstawicielem był John Locke , prawo to normy ustanowione przez Boga wynikające wprost z jego woli , które człowiek w...

Czynności prawne - świadome działanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Czynności prawne Czynności prawne są to świadome, celowe działania podejmowane w celu wywołania określonych skutków prawnych. Stanowią bez wątpienia najliczniejszą grupę zdarzeń cywilnoprawnych, z którymi prawo wiąże powstanie, przekształcenie lub ustanie stosunku prawnego. Nie ulega wątpliwości, ż...

Konsument i przedsiębiorca

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Konsument i przedsiębiorca Jakkolwiek prawo cywilne oparte jest na zasadzie autonomii woli, a co za tym idzie podmioty prawa cywilnego mogą swobodnie kształtować treść stosunków prawnych przez czynności prawne, które są nawiązywane wskutek złożonego dobrowolnie oświadczenia woli, to nie sposób ni...

Normy społeczne - definicja i rodzaje norm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2450

Nawyk - oznacza rutynowe, pozbawione refleksji działanie. Zespół nawyków tworzyć może jednostkowe lub grupowe zwyczaje społeczne. PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawn...

Norma prawna i przepis prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2268

Norma prawna i przepis prawny Wielokrotnie do tej pory posługiwaliśmy się pojęciem „norma prawna” i „przepis prawny” traktując te zwroty jak synonimy. Należy jednak podkreślić, że w literaturze przedmiotu z reguły nie stawia się po...

Podmioty prawa cywilnego - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Podmioty prawa cywilnego Podmiotowość prawna to jedno z najdonioślejszych kwestii prawa w ogólności. Oznacza, że jednostka wyposażona w przymiot osobowości prawnej może być nosicielem praw lub obowiązków - stroną stosunku prawnego. W ujęciu kodeksu cywilnego podmiotowość prawną mają osoby fizyczn...