Czynności prawne - świadome działanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności prawne - świadome działanie - strona 1 Czynności prawne - świadome działanie - strona 2 Czynności prawne - świadome działanie - strona 3

Fragment notatki:

Czynności prawne Czynności prawne są to świadome, celowe działania podejmowane w celu wywołania określonych skutków prawnych. Stanowią bez wątpienia najliczniejszą grupę zdarzeń cywilnoprawnych, z którymi prawo wiąże powstanie, przekształcenie lub ustanie stosunku prawnego. Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym ze składowych elementów czynności prawnej jest oświadczenie woli. Zgodnie z art. 60 kc z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach szczególnych - wola osoby dokonującej czynności prawnych może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez jej ujawnienie w postaci elektronicznej . Czynności prawne mogą być klasyfikowane w oparciu o różne kryteria, a względy praktyczne uzasadniają prezentację następujących czynności prawnych:
1) jednostronnych i dwustronnych,
konsensualnych i realnych,
rozporządzających i zobowiązujących oraz zobowiązująco-rozporządzających,
odpłatnych i nieodpłatnych,
przysparzających,
czynności między żyjącymi i na wypadek śmierci.
Czynności prawne jedno- oraz dwustronne wyróżnia się biorąc pod uwagę ilość oświadczeń woli, wchodzących w skład czynności prawnej. Czynnością prawną jednostronną jest np. każde wypowiedzenie umowy, testament, porzucenie rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności. Z kolei umowy są z reguły dwustronne, chociaż umowa spółki cywilnej może być zawarta przez więcej niż dwóch wspólników - w takiej sytuacji umowa spółki cywilnej będzie wielostronną czynnością prawną. Przykład: Art. 860 § 1 Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Rozróżnienie czynności prawnych na konsensualne i realne przeprowadzane jest w oparciu o ustalenie, czy dla dokonania czynności prawnej wystarczające jest złożenie oświadczenia woli (czynności konsensualne, solo consensu ), czy też wymagane jest dokonanie czynności faktycznych (czynności realne). Zdecydowana większość umów ma charakter konsensualny, a tylko niektóre mają charakter realny. Przykład: a. umowa konsensualna Art. 603 Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Umowa zamiany dochodzi do skutku w wyniku zgodnych oświadczeń stron (konsensus), a przekazanie posiadania rzeczy drugiej stronie umowy stanowi tylko wykonanie podjętego zobowiązania. b. umowa realna Art. 710 Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

(…)

… jest podrozdział „Forma czynności prawnej”.
Trzeba jednak pamiętać, że wart. 735 § 1 k. wprowadza domniemanie odpłatności zlecenia.

… prawnej przysparzającej jest obiektywne zwiększenie majątku drugiej osoby, które może przybrać postać zwiększenia aktywów albo zmniejszenia pasywów. Zwiększenie aktywów może polegać na nabyciu prawa podmiotowego o charakterze bezwzględnym (prawo własności, prawa na dobrach niematerialnych), względnych (wierzytelności). Zmniejszenie pasywów nastąpi w przypadku wygaśnięcia lub zmniejszenia prawa względnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz