Charakterystyka pojęcia prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka pojęcia prawa - strona 1 Charakterystyka pojęcia prawa - strona 2 Charakterystyka pojęcia prawa - strona 3

Fragment notatki:


PRAWOZNAWSTWO Prawo jest pojęciem wieloznacznym, a na przestrzeni dziejów podejmowano wiele prób zdefiniowania prawa. Wg. szkoły prawa natury , której twórcą i najwybitniejszym przedstawicielem był John Locke , prawo to normy ustanowione przez Boga wynikające wprost z jego woli , które człowiek w sposób mniej lub bardziej udolny wyraża w aktach normatywnych.
Z kolei w ujęciu tzw. pozytywizmu prawniczego prawo to zespół norm postępowania ustanowionych przez właściwe organy państwa we właściwym trybie, zagwarantowane użyciem przymusu państwowego. Przedstawicielem był angielski prawnik John Austin . Dura lex sed lex - Twarde prawo, ale prawo Z kolei w ujęciu szkoły pozytywizmu prawniczego , którego twórcą był Leon Petrażycki , prawo to przeżycie psychiczne osób stosujących prawo oraz adresata norm. Przeżycia te mają charakter atrybutywno-imperatywny. W przypadku osoby stosującej prawo istnieje przeświadczenie o istnieniu uprawnienia do kształtowania sytuacji prawnej innej osoby . Z kolei adresat normy prawnej ma poczucie określonego obowiązku. ( Polska )
Wreszcie dla innych prawo jest tożsame nie tyle ze zbiorem przepisów zawartych w ustawach, ile ze zbiorem decyzji aktów stosowania prawa , podejmowanych przez urzędników. Takie podejście do prawa określa się mianem realizmu prawniczego . Jest to pogląd szczególnie nośny w krajach anglosaskich i USA. Law in action - P rawo w akcji Prawo w podanym wyżej rozumieniu obejmuje tzw. prawo krajowe inaczej wewnętrzne , które obowiązuje podmioty prawa znajdujące się w obszarze jurysdykcji danego państwa. Prawo międzynarodowe publiczne to prawo, które obowiązuje państwa i organizacje międzynarodowe. Jego źródłami są umowy międzynarodowe. Początkowo prawo międzynarodowe publiczne różniło się od prawa krajowego, nie tylko trybem jego powstania, zakresem podmiotowym, ale i brakiem sankcji. Obecnie prawo upodabnia się do prawa krajowego czego przykładem może być nałożenie sankcji przez ONZ wobec państw łamiących prawo międzynarodowe.
Pra wo, a inne systemy normatywne Prawo jest najważniejszym, ale nie jedynym systemem normatywnym regulującym zachowanie członków społeczeństwa. Do pozaprawnych systemów normatywnych zaliczyć można min. moralność, religie, zwyczaje.
RÓŻNICE POMIĘDZY PRAWEM, A MORALNOŚCIĄ: Sposób powstawania norm prawnych i norm moralnych. Te pierwsze powstają w trybie sformalizowanym w oparciu o obowiązującą w danym państwie procedurę legislacyjną. Normy moralne powstają niejako samorzutnie , gdy dane społeczeństwo uzna określoną regułę postępowania za pożądaną, właściwą, słuszną (oceny aksjologiczne).


(…)

… i kompetencji mu nienależnych.
4. Prawa wyraża treści aksjologiczne czyli definiuje wartości.
JĘZYK PRAWA
W doktrynie prawoznawstwa zwykło odróżniać się język prawny od języka prawniczego. Język prawny to ten język, w którym formułowane są akty normatywne (ustawa, kodeks). Jest odmianą języka etnicznego.
Język prawniczy to język, w którym formułowane są wypowiedzi o prawie, jego treści w zakresie obowiązywania…
… ani nakazane.
CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA TEKSTÓW PRAWNYCH
(Akty normatywne - język etniczny)
Prawodawca tworząc akty normatywne korzysta z języka etnicznego (narodowego) co oznacza, że zasadniczo korzysta ze słownictwa języka powszechnego, a zdania buduje zgodnie z zasadami jego składni. Pomimo tego pomiędzy językiem powszechnym, a prawnym zachodzi szereg różnic:
1. Słownictwo W języku prawnym występują terminy…
legalizmu organy państwa działają na postawie i w granicach prawa. Wyznacza ono zatem zadania organów państwa, procedury podejmowania decyzji oraz konsekwencje złamania tych procedur. 3. Prawo określa uprawnienia i obowiązki nie tylko osób nie pełniących funkcji władczych, ale również uprawnienia i obowiązki organów względem siebie . Zapobiega w ten sposób przypisywaniu sobie przez jakiś podmiot uprawnień…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz