Akt normatywny - omówieni zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt normatywny - omówieni zagadnienia - strona 1 Akt normatywny - omówieni zagadnienia - strona 2 Akt normatywny - omówieni zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Akt normatywny W dotychczasowych rozważaniach podkreślaliśmy, że w Polsce prawo jest wytworem działalności właściwych organów. Owocem szeroko rozumianej prawotwórczej działalności państwa są akty normatywne. Można je zdefiniować jako zbiór przepisów prawnych, uporządkowanych w oparciu o przyjęte założenia konstrukcyjne, wyrażających normy abstrakcyjne i generalne regulujące społecznie doniosłe kwestie. Cechą charakterystyczną aktów normatywnych (prawnych ) odróżniających je od innych dokumentów jest to, że zawierają one wypowiedzi normatywne: nie opisują rzeczywistości a ustanawiają reguły pożądanego przez prawodawcę zachowania. Akty normatywne mogą mieć rozmaitą nazwę np. „ustawa”, „rozporządzenie”, „zarządzenie”, „dekret”. Akty normatywne budowane są w oparciu o pewien ustalony schemat . Ustawa zawiera tytuł, przepisy merytoryczne, przepisy o wejściu ustawy w życie. Ustawa zawiera także przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz przepisy uchylające, jeżeli reguluje dziedzinę spraw uprzednio unormowaną przez inną ustawę. Poszczególne elementy ustawy zamieszcza się w następującej kolejności:
1) tytuł;
2) przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe;
3) przepisy zmieniające;
4) przepisy przejściowe i dostosowujące;
5)przepisy uchylające, przepisy o wejściu ustawy w życie oraz przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy (przepisy końcowe).
Określenie przedmiotu ustawy, tj. zakresu spraw przez nią regulowanych może być opisowe - rozpoczynające się od przyimka "o", pisanego małą literą bądź rzeczowe - rozpoczynające się od wyrazów "Kodeks....", "Prawo......" albo "Ordynacja..." pisanych wielką literą, w przypadku gdy ustawa wyczerpująco reguluje obszerną dziedzinę spraw. Bez wątpienia kluczową częścią ustawy i racją jej ustanowienia są przepisy merytoryczne, które wyrażają poszczególne elementy normy prawnej.
Z kolei przepisy zmieniające są zamieszczane w ustawie z tego powodu, że wydanie nowej ustawy implikuje konieczność nowelizacji już obowiązujących aktów prawnych by nowe regulacje do siebie przystawały (były spójne). Przykład: Art. 57 W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 19 otrzymuje brzmienie: "Art.19. W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącym planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie lokalizacji autostrady albo drogi ekspresowej, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jeżeli zgłosi swój udział w postępowaniu.";

(…)

… danego aktu prawnego i jego zasadniczych celów.
Przykład:
Preambuła do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi…
…. Z kolei tekst rozporządzenia rozpoczyna się od przytoczenia przepisu ustawy zawierającego upoważnienie ustawowe, jako podstawy prawnej wydania rozporządzenia.
Przykład Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz