Utrata mocy obowiązującego rozporządzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utrata mocy obowiązującego rozporządzenia - strona 1 Utrata mocy obowiązującego rozporządzenia - strona 2 Utrata mocy obowiązującego rozporządzenia - strona 3

Fragment notatki:

Omówimy dzisiaj bardzo ważną rzecz , a mianowicie utratę mocy obowiązującego rozporządzenia orz hierarchie rozporządzeń, ale zacznijmy od utraty mocy obowiązującego rozporządzenia. Ja już mówiłam jak omawiałam system prawa o tym, że miedzy normami są hierarchiczne powiązanymi i te powiązania nazywa się powiązaniami kompetencyjnymi, treściowymi oraz derogacyjnymi. Tzn. hierarchia w systemie skutkuje tymi powiązaniami. Powiązania kompetencyjne występują wtedy gdy jakiś akt normatywny wydawany jest na podstawie normy upoważniającej wyrażonej w innym akcie i tego rodzaju powiązania występują miedzy ustawą upoważniającą, a rozporządzeniem. Natomiast takich powiązań oczywiście nie ma między rozporządzeniami. Powiązania treściowe występują jeżeli treść jednego aktu w większym albo mniejszym stopniu wyznacza treść innego aktu i znowu te powiązania a występują między ustawa upoważniająca , a rozporządzeniem, natomiast nie ma tego powiązań miedzy rozporządzeniami. Między rozporządzeniami wydanymi na podstawie jednej ustawy, a często takich upoważnień jest kilkanaście - występują związki treściowe, ale one są konsekwencją jednego programu legislacyjnego tworzonego przez ustawodawcę. I wreszcie aspekt derogacyjny. Rozporządzenia mają równą moc prawną co oznacza, że żadne z nich nie ma zdolności derogowania czyli eliminowania z systemu innego rozporządzenia opartego na innym ustawowym przepisie upoważniającym. Innymi słowy niezależnie od tego kto stanowi rozporządzenie, a więc czy prezydent czy RM czy prezes RM czy poszczególni ministrowie niezależnie od wagi sprawy którą regulują rozporządzenia, niezależnie od zróżnicowania tematycznego pozycja hierarchiczna rozporządzeń w systemie jest taka sama. Teraz zajmijmy się derogacją rozporządzeń czyli uchylaniem rozporządzeń. Okazuje się ze to nie jest całkiem takie proste. Otóż rozporządzenia może utracić moc obowiązując czyli zostać wyeliminowane z sytemu w następstwie:
- aktu derogacji
- utraty mocy obowiązującej ustawy upoważniającej, przepisu upoważniającego ( bo to są dwie różne rzeczy)
- zmiany treści przepisu upoważniającego. Ta zmiana może dotyczyć całej ustawy, przepisu upoważniającego, albo treści przepisu upoważniającego. - upływu czasu na który zostało ustanowione rozporządzenie - orzeczenia TK , który przecież spełnia rolę negatywnego prawodawcy ( eliminuje z systemu niegodne z Konstytucją normy)
Innymi słowy utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie jest następstwem: decyzji organu, który ustanowił rozporządzenie, które są następstwem nadrzędnej pozycji ustawy względem rozporządzenia i niesamoistnego wykonawczego charakteru rozporządzenia i po trzecie czynności kontrolnych TK. Teraz po kolei zajmijmy się tymi wszystkimi formami derogacji rozporządzenia. Przypomnijmy , że derogacja jest aktem konwencjonalnym czyli kształtowanym prawem upoważnionego podmiotu, który dokonywany jest w formie i procedurze przewidzianej dla ustanowienia aktu normatywnego. Ten akt derogacji eliminuje akt ewentualnie przepisy aktu z systemu prawa. Innymi słowy derogacja jest aktem prawodawczym tak jak stanowienie. Żeby dokonać derogacji trzeba się legitymować upoważnieniem. Do rozporządzeń podobnie jak do innych aktów odnosi się zasada, że podmiot który uzyskał kompetencję do stanowienia aktów normatywnych jest upoważniony do ich uchylania, także nowelizowania. Innymi słowy uprawnienia do derogacji ew. nowelizacji jest konsekwencją normy kompetencyjnej uprawniającej do stanowienia. Innymi słowy rozporządz

(…)

… przyznany w wyraźnym przepisie Konstytucji nie może być interpretowany rozszerzająco, a wiec w ten sposób , ze na jego podstawie RM może wydać rozporządzenie w tej dziedzinie którą normowało uchylone rozporządzenie. Ta kompetencja jak powiedziałam przysługuje RM na wniosek prezesa RM. Ale RM może uchylić wyłącznie rozporządzenia ministra kierującego działem administracji rządowej jak i przewodniczący…
… w stanie nadzwyczajnym mogą zostać zaktualizowane przez podmioty wskazane w normach kompetencyjnych. Zatem upoważnienie do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy zawarte są w konstytucji i ustawach normujących stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. Upoważnienia zawarte w tych ustawach nie spełniają warunków upoważnienia szczegółowego. Ustawy te bowiem nie precyzują zakresu spraw…
….
Konstytucja z 97' wprowadziła w zasadzie jedną formę aktu wykonawczego konkretnie obowiązującego - jest nią rozporządzenie. Ja do tej pory omawiałam rozporządzenia, które kształtowane są art. 88, 87, 92, a teraz trzeba omówić rozporządzenia o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego o których mowa w art. 228 ust. 2 Konstytucji. Między tymi rozporządzeniami omówionymi , a tymi które teraz omówimy istnieją bardzo istotne różnice dot. one podmiotów upoważnionych do wydania, treści, procedury stanowienia, podstawy prawnej ich wydawania, a także sposobu podawania do wiadomości publicznej. Przede wszystkim rozporządzenia o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego nie są wydawane na podstawie szczegółowego rozporządzenia zawartego w ustawie i celu jej wykonania. Są wydawane na podstawie ustawy. Po drugie Konstytucja…
…. czynności konwencjonalnych). Co to jest czynność konwencjonalna? To jest czynność umownie kształtowana prawem. A zatem tego rodzaju czynności jak akt głosowania, powołania, rozwiązania jakiejś instytucji to wszystko są czynności konwencjonalne. Wśród tych nieklasycznych rozporządzeń charakterystyczne jest to że wyróżnić można 2 typy rozporządzeń : takie - które upoważniają do dokonania cz. konwencjonalnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz