Legislacja administracyjna

note /search

Zakres administracji publicznej w tworzeniu prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2583

Prowadzę wykład zatytułowany Legislacja administracyjna. Ten wykład ma uzmysłowić państwu zakres w jakim administracja publiczna bierze udział w tworzeniu prawa. To zjawisko nazywa się ADMINISTRATYWIZACJĄ prawa. Ale zanim o administratywizacji ...

Legislacja administracyjna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2681

Na zeszłym wykładzie omawialiśmy system źródeł prawa ukształtowany Konstytucją. Zakończyliśmy na stowarzyszeniu i potem wejściu Polski do UE, również prawo wspólnotowe stało się elementem prawa krajowego. Ja państwu omówiłam te wszystkie akty prawa europejskiego, które stają się elementem polskiego...

Utrata mocy obowiązującego rozporządzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1470

Omówimy dzisiaj bardzo ważną rzecz , a mianowicie utratę mocy obowiązującego rozporządzenia orz hierarchie rozporządzeń, ale zacznijmy od utraty mocy obowiązującego rozporządzenia. Ja już mówiłam jak omawiałam system prawa o tym, że miedzy normami są hierarchiczne powiązanymi i te powiązania nazywa...

Akty prawa miejscowego - Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2716

Zacznijmy o domówienia tych ogólnych cech aktów prawa miejscowego. Na pewno są to akty , których zakres obowiązywania ogranicza się do części terytorium państwa niezależnie od charakteru organu, który te akty stanowi. Po drugie są to akty stanowione przez organy lokalne i znowu niezależnie od chara...

Samorząd terytorialny w Konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

Analiza aktualnego porządku konstytucyjnego prowadzi do wniosku, że samorząd terytorialny jest odrębną od państwa korporacją publiczno- prawną działającą samodzielnie w granicach prawem przez państwo określonych. Samorząd terytorialny jest w Konstytucji traktowany jako suwerenny podmiot prawa publi...

Samorządowe akty prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2702

Przejdziemy teraz do charakteryzowania samorządowych aktów prawa miejscowego o charakterze ustrojowo- organizacyjnym bo na ten temat w ogóle żadnego słowa jeszcze nie było. Obok aktów wykonawczych i aktów o charakterze porządkowym doktryna wyróżnia trzecią kategorię a mianowicie akty o charakterze ...

Akty planowania - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2044

Kolejnym typem aktów normatywnych są akty planowania. Aktami planowania doktryna nazywa występujące zarówno w ustawach ustrojowych samorządowych pojęcie programu gospodarczego, które zawarte jest w przepisie art. 18 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym, a także pojęcie programu profilaktyki rozwiązy...

Podmioty kompetentne do stanowienia prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

Omówiliśmy pojęcie prawa miejscowego, podstawowe typy aktów normatywnych, które zalicza się do prawa miejscowego. Następnie scharakteryzowaliśmy pojęcie aktu wykonawczego i szczególne miejsce niektórych aktów wykonawczych czyli statutów, uchwał budżetowych , miejscowego planu zagospodarowania, a wi...

Przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego - prawodaws...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

Czy możliwe jest przeniesienie kompetencji do stanowienia prawa miejscowego w drodze porozumienia? Poszczególne ustrojowe ustawy samorządowe przewidują możliwość wykonywania zadań publicznych w drodze współdziałania. Niejednokrotnie staje się to koniecznością w sytuacji nie proporcjonalnego nałożen...

Obowiązek, wynikający z ustawy o związkach zawodowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Chcę tutaj przedstawić taki problem, który ma szczególną doniosłość, a mianowicie obowiązek wynikający z ustawy o związkach zawodowych, który zawarty jest w art. 19. Przepis ten bowiem nakłada na organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego obowiązek zasięgania opinii odpowiednic...