Podmioty kompetentne do stanowienia prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty kompetentne do stanowienia prawa miejscowego - strona 1 Podmioty kompetentne do stanowienia prawa miejscowego - strona 2 Podmioty kompetentne do stanowienia prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:

Omówiliśmy pojęcie prawa miejscowego, podstawowe typy aktów normatywnych, które zalicza się do prawa miejscowego. Następnie scharakteryzowaliśmy pojęcie aktu wykonawczego i szczególne miejsce niektórych aktów wykonawczych czyli statutów, uchwał budżetowych , miejscowego planu zagospodarowania, a więc te szczególne cechy tych aktów. Dzisiaj przechodzimy do omówienia charakterystyki podmiotów wyposażonych w kompetencje prawodawcze do stanowienia prawa miejscowego . Konstytucja jest bardzo lapidarna, ponieważ w art. 94 stanowi wyłącznie, że kompetencje mają organy samorządu terytorialnego oraz organy terenowej administracji rządowej. W związku z tym w istocie szczegółowe rozstrzygnięcia zawarte są w ustawodawstwie. Nieprecyzyjność ustawodawcy powoduje , że powstają wątpliwości co do tego czy zasada, że stanowić prawo mogą wyłącznie podmioty wskazane w ustawie dot. wszystkich kategorii prawa miejscowego w tym również aktów praw porządkowego. Zacznijmy od terenowych organów adm. rządowej . Ustawodawca w art. 39 ustawy o administracji rządowej doprecyzował rozstrzygnięcie konstytucyjne wskazując, że akty prawa miejscowego może stanowić wojewoda oraz organy administracji niezespolonej. Ustawa o administracji rządowej w województwie w załączniku zawiera enumeratywny wykaz organów administracji niezespolonej. W ten sposób powstała czytelna i nie budząca wątpliwości zasada, że umieszczenie danego organu adm. rządowej w tym wykazie powoduje autonomicznie możliwość upoważnienia tego organu do stanowienia prawa miejscowego. Wątpliwości natomiast już budzi stanowienie aktów o ch. porządkowym. Art. 40 ust. 1 ustawy o adm. rządowej będący ogólną podstawą kompetencyjną do stanowienia przepisów porządkowych wprost i bezpośrednio upoważnia jedynie wojewodę. Wiec brak jest w art. 40 ust. 1 wymienionych organów administracji niezespolonej. Oznacza to wg. doktryny , ze organy adm . niezepolonej do stanowienia przepisów porządkowych wymagają odrębnej podstawy prawnej zawartej w ustawach szczegółowych. W istocie kompetencja do stanowienia prawa miejscowego zarówno wykonawczego jak i porządkowego posiadają wojewoda i organy administracji niezespolonej, z tym że każdorazowo te ostatnie akty wymagają osobnego upoważnienia ustawowego oraz uzgodnienia z wojewoda tych aktów na podstawie Art. 18 pkt. 1 ustawy o adm. rządowej. W przypadku organów administracji rządowej nie ma większych trudności w ustaleniu kryterium podmiotów wyposażonych w kompetencje prawodawcze do stanowienia prawa miejscowego. Natomiast liczne wątpliwości pojawiają się w przypadku samorządowych aktów prawa miejscowego. Ustrojodawca w art. 94 konstytucji przyznał kompetencje prawodawcze organom samorządu terytorialnego. Sam ustrojodawca tego terminu nie definiuje i ponieważ stanowi , że zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określi ustawa to odsyła też do ustawy , a tymczasem w ustawach zwykłych jest brak legalnego zdefiniowania tego pojęcia. Ustrojowe ustawy samorządowe posługują się następującymi określeniami: władze (gminy, powiatu, województwa), organy (miny, powiatu , województwa) Natomiast KPA. w art. 5 par. 2 posługuję się terminem: ograny jednostek samorządu terytorialnego. Powstaje zatem konieczność ustalenia znaczenia terminu organ samorządu terytorialnego drogą wykładni. Doktryna prawnicza dokonując językowej wykładni do desygnatów konstytucyjnego pojęcia organy samorządu terytorialnego zalicza: organy gmin, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta/burmis

(…)

…, starosty lub marszałka województwa, a także samorządowe kolegia odwoławcze. Wyjaśniliśmy pojęcie organ samorządu terytorialnego, ponieważ konstytucja odsyła do ustawy. Ustawa formułuje różne określenie stąd doktryna ten problem rozwiązuje i zalicza w/w podmioty.
Kompetencja prawodawcza organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego . Ustawa o samorządzie gminnym kompetencje prawodawcza przyznaje…
… powiatowym i wojewódzkim. Do stanowienia prawa miejscowego uprawniona jest odpowiednio rada powiatu i sejmik województwa . Stanowienia aktów prawa miejscowego należy do wyłącznej kompetencji właściwości tych organów. Jeżeli chodzi o przepisu porządkowe to ustawodawca na zasadzie lex specialis dopuszcza ich stanowienie przez zarząd powiatu z tym ,że wymaga to każdorazowo zatwierdzenia przez radę powiatu…
… organów wykonawczych i nie mogą być przejęte przez inne podmioty. W szczególności chodzi o to, ze kompetencje zarządu powiatu nie mogą być przejęte przez starostę. Instytucja zatwierdzenia jest formalną akceptacją wprowadzonej przez organ wykonawczy regulacji prawnej. Ustawodawca jednak nie precyzuje przesłanek odmowy zatwierdzenia aktu prawa miejscowego przez radę. Doktryna w drodze wykładni przyjmuje…
… nie może jednak w akcie wydanym przez organ wykonawczy wprowadzać żadnych zmian i uzupełnień. Jeżeli to robi to należy to kwalifikować jako nie zatwierdzenie zarządzenia W/B/P albo uchwały zarządu powiatu. Doktryna tak samo komentuje powierzenie W/B/P uprawnienia do stanowienia przepisów porządkowych. Jest to organ wykonawczy mający w ten sposób istotną kompetencję prawodawczą. Wielu autorów wskazuje, że ta kompetencja…
… uprawnień prawodawczych na rzecz innych organów w szczególności organu wykonawczego. Jest to pogląd ugruntowany w doktrynie i orzecznictwie. Natomiast powstaje inny problem - czy kompetencje prawodawcze W/B/P ,zarządu powiatu, województwa mogą być sformułowane w ustawach szczegółowych. W doktrynie akceptację znalazł pogląd uznający dopuszczalność przyznania organowi wykonawczemu gminy kompetencji…
…. 29 ustawy o samorządzie powiatowym, 33 ustawy o sam. wojewódzkim. Ta możliwość jest następstwem nie dokonania przez radę, sejmik wyboru zarządu w terminie określonym w ustawie czyli w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Nie może być tak, że w czasie po rozwiązaniu dotychczasowych rad, sejmików a przed powołaniem nowych wspólnoty samorządowe…
… miejscowego. Mieszkańcy gminy legitymizują te akty w drodze demokracji pośredniej dokonując wyboru organów stanowiących . Po za tym ustawy ustrojowe w sposób definitywny przesądzają o wyłącznej właściwości rad i sejmików i ta kompetencja nie może być interpretowana rozszerzająco. Jest też pogląd przeciwny i jako uzasadnienie wskazuje się okoliczność, ze interpretacja o której mówiłam pozostaje w sprzeczności a art. 2 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, z którego wynika prawo do referendum do rozstrzygania spraw dot. wspólnoty mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów tej wspólnoty. Ten pogląd zakłada w drodze referendum w zakresie spraw związanych z zadaniami i kompetencjami organów tej wspólnoty można stanowić prawo miejscowe w drodze referendum. Dominuje jednak w doktrynie to pierwsze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz