Akty prawa miejscowego - Samorząd terytorialny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawa miejscowego - Samorząd terytorialny - strona 1 Akty prawa miejscowego - Samorząd terytorialny - strona 2 Akty prawa miejscowego - Samorząd terytorialny - strona 3

Fragment notatki:

Zacznijmy o domówienia tych ogólnych cech aktów prawa miejscowego. Na pewno są to akty , których zakres obowiązywania ogranicza się do części terytorium państwa niezależnie od charakteru organu, który te akty stanowi. Po drugie są to akty stanowione przez organy lokalne i znowu niezależnie od charakteru tych aktów, a wiec czy moją one moc powszechnie obowiązujące czy są to akty działające wewnętrznie. Po trzecie te akty stanowienia mają charakter …….. I to są w zasadzie 3 cechy, które charakteryzują pojęcie prawa miejscowego. Teraz musimy ustalić definicję legalną aktów prawa miejscowego w systemie prawnym RP. Normatywna regulacja zagadnień dot. prawa miejscowego została dokonana w 3 płaszczyznach: konstytucyjnej, ustrojowej i materialnej co pozwala sformułować taką legalną, eklektyczną definicję aktów prawa miejscowego w RP. Treść konstytucji , a wiec treść art. 87 i 94 pozwala wyodrębnić podstawowe elementy normatywnej definicji prawa miejscowego. Do tej definicji zaliczyć należy następujące artykuły: po pierwsze jest to podstawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego ( obowiązuje na obszarze działania organów które je ustanowiły, a więc lokalnie). Jest stanowione na podstawie i w granicach ustaw. Jest stanowione przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej i wreszcie zostało ogłoszone. Zawarta w konstytucji definicja nie jest pełna. Przewiduje tylko, że zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określi ustawa. Ustawodawca miał do wyboru dwa rozwiązania: albo ustanowić odrębną ustawę do regulującą stanowienie aktów prawa miejscowego albo uregulować to w ustawach ustrojowych dot. samorządu terytorialnego . Wybrał to drugie rozwiązanie . Stad tez konstytucyjna definicja legalna aktów prawa miejscowego wymaga odwołania się do przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym województwa, ustawie o administracji rządowej w województwie, oraz ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa. A także w rozporządzeniu prezesa RM w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę oraz organy administracji nie zespolonej. Przepisy zawarte w tych aktach tworzą dodatkową normatywną płaszczyznę do konstruowania legalnej definicji aktów prawa miejscowego. Na podstawie tych ustaw do definicji konstytucyjnej należy dodać kolejne elementy. Po pierwsze: musi istnieć wyraźne upoważnienie ustawowe do wydania aktu prawa miejscowego i to upoważnienie może mieć charter generalny bądź szczegółowy. Adresatem kompetencji prawodawczej w odniesieniu do aktów samorządowych są wspólnoty w których imieniu działają organy jednostek samorządu terytorialnego , a precyzyjniej organy stanowienia bo to jest zasadą, a wyjątkowo tylko może również prezydent , zarząd, ale nigdy przewodniczący zarządu, związek gminny czy porozumienie gminne. Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest opublikowanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, niekiedy jeszcze dodatkowe obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze lub tez ogłoszenie w środkach masowego przekazu. Samorządowy akt prawa miejscowego jest zasadniczo wydawany w formie uchwały z wyjątkiem Aktów stanowionych przez wójta, burmistrza, prezydenta. Atomista akt prawa miejscowego z racji rządowej czyli wojewody ma co do zasady formę rozporządzenie. Wreszcie prawo miejscowe podlega kontrolom sprawowanej przez organy nadzoru i SA przy czym tryb i zasady nadzoru są inne w przypadku aktów sa

(…)

… przyjąć należy , ze trzeba ją też odnieść do samorządu gminnego. Możliwość taką przewidują też ustawy materialne i przykładową wskazać trzeba na ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie planowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Doktryna wyjaśniając normatywny charakter prawa miejscowego wskazuje, że są akty nie mające charakteru normatywnego, a opisowy…
…, burmistrza, prezydenta. Atomista akt prawa miejscowego z racji rządowej czyli wojewody ma co do zasady formę rozporządzenie. Wreszcie prawo miejscowe podlega kontrolom sprawowanej przez organy nadzoru i SA przy czym tryb i zasady nadzoru są inne w przypadku aktów samorządowych, a inne w przypadku aktów administracji rządowej. Trzecia płaszczyzna: ustawy materialne, które zawierają delegację ustawowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz