Pojęcie i cechy aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 7210
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i cechy aktów prawa miejscowego - strona 1 Pojęcie i cechy aktów prawa miejscowego - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE I CECHY PODSTAWOWE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (Rozdział IV, str 67)
 Prawo miejscowe możemy rozumieć przez: o akty normatywne których zakres obowiązywania ogranicza się do określonego
obszaru
o akty stanowione przez organy lokalne
o tylko stanowione przez organy lokalne akty o charakterze powszechnie
obowiązującym
 Ustalenie znaczenie pojęcia prawo miejscowe może również nastąpić przez ustalenie jego istotnych cech takich jak:
o możliwość normowania postępowania wszelkich kategorii adresatów
o niezbędność wyraźnego upoważnienia ustawowego
o obowiązek przekazania do organu nadzoru aktu oraz jego publikacji
Definicja legalna pojęcia „akty prawa miejscowego” o Zgodnie z Konstytucją akty prawa miejscowego to ustanowione przez organy
samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej prawa
powszechnie obowiązujące. ( art. 87 i 94 K ). Treść Konstytucji pozwala wymienić
podstawowe elementy służące zdefiniowaniu pojęcia aktów:
o jest to podstawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego
o obowiązuje powszechnie na obszarze lokalnym
o jest stanowiony na podstawie i w granicach praw
o jest stanowiony przez organy samorządowe lub terenowe organy administracji
rządowej
o został ogłoszony
 W celu uzupełnienia definicji konstytucyjnej należy się odwołać do ustrojowych ustaw samorządowych oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i kilku innych aktowo
normatywnych. Uwzględniając treść wspomnianych wyżej aktów definicję możemy poszerzyć
o:
o musi istnieć wyraźne upoważnienie ustawowe (generalne lub szczegółowe)
o adresatem kompetencji prawotwórczych są w odniesieniu do aktów samorządowych
wspólnoty samorządowe.
o warunkiem wejścia w życie jest ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
dodatkowo niekiedy przez obwieszczenie.
o samorządowy akt prawa miejscowego jest wydawany zasadniczo w formie uchwały,
natomiast akt prawa miejscowego administracji rządowej ma co do zasady formę
rozporządzenia.
o prawo miejscowe podlega kontroli przez organy nadzoru i sąd administracyjny
 Wyróżnić trzeba trzecią płaszczyznę normatywnej regulacji prawa miejscowego którą
stanowią przepisy prawa materialnego zawierające delegacje ustawowe do regulowania
określonych kwestii w drodze lokalnych aktów prawnych generalnych i abstrakcyjnych. To
one określają szczegóły dotyczące umocowania konkretnych organów do stanowienia prawa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz