Kontrola prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola prawa miejscowego - strona 1 Kontrola prawa miejscowego - strona 2

Fragment notatki:

KONTROLA PRAWA MIEJSCOWEGO PRZEZ ORGANY NADZORU (str 261)
Samorządowego prawa miejscowego Prawa miejscowego administracji rządowej
Podstawa
prawna
przepisy ogólne o nadzorze i zaskarżaniu
do sądu administracyjnego
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 24 grudnia 1998 w sprawie trybu
kontroli aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez wojewodę i organy
administracji niezespolonej
Tryb
 Z urzędu  Przedłożenie organom nadzoru - organy
wykonawcze przedstawiają akty prawa
miejscowego wojewodzie, a uchwały w zakresie
spraw finansowych - także regionalnej izbie
obrachunkowej
 Termin na złożenie aktu - ogólny 7 dni, 2 dni w
przypadku aktów porządkowych
 Uchybienie trybowi - bez znaczenia dla ważności
aktu, organ nadzorujący nadal ma uprawnienie do
kontroli nadzorczej, termin 30dniowy nadzoru
liczymy wtedy od dnia dowiedzenia się przez
organ nadzoru o treści aktu
 Uchybienie terminowi - bez znaczenia dla
ważności aktu prawa miejscowego, w przypadku
uchwał niebędących prawem miejscowym, ale
organowi nadzorującemu daje to przedłużenie
terminu orzekania o nieważności aktu (zasadą jest
roczny termin - uchybienie go wydłuża)
 Z urzędu  1. przekazanie właściwym ministrom
zaraz po podpisaniu
 2. po wstępnej kontroli właściwy
minister może wniosek o uchylenie:
A. ministrowi do spraw administracji
publicznej (akty wydane przez wojewodę),
ten minister może wystąpić o uchylenie lub
zmianę do organu który akt wydał z 14
dniowym terminem na odpowiedź, gdy
odpowiedź negatywna lub brak -
przekazanie projektu rozstrzygnięcia o
uchyleniu aktu Prezesowi Rady Ministrów
B. bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów
(w przypadku aktów stanowionych przez
organy administracji niezespolonej)
 Uchybienie trybowi - akt ważny,
możliwe zastosowanie środków
dyscypliarnych, możliwośc
przeprowadzenia kontroli w każdym
czasie (nawet po kilku latach) o ile organ
sprawujący nadzór poweźmie
wiadomośc o istnieniu takiego aktu (tzn
po formalnym doręczeniu aktu wraz z
uzasadnieniem)
Kryteria
kontroli
 Legalność - zgodnośc z prawem (ustawy)
 Legalność (rozumiana jako zgodność z
ustawami i aktami wydawanymi w celu
ich wykonania),
 rzetelność, gospodarność,
 zgodność z polityką rządu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz